शिवसहस्रनाम भाग-१ (मन्त्र १ से ३५० तक)

❀ शिवसहस्रनामावलि ❀

(भाग-१ / १ से ३५० तक)

१) ॐ स्थिराय नमः
२) ॐ स्थाणवे नमः
३) ॐ प्रभवे नमः
४) ॐ भीमाय नमः
५) ॐ प्रवराय नमः
६) ॐ वरदाय नमः
७) ॐ वराय नमः
८) ॐ सर्वात्मने नमः
९) ॐ सर्वविख्याताय नमः
१०) ॐ सर्वस्मै नमः
११) ॐ सर्वकाराय नमः
१२) ॐ भवाय नमः
१३) ॐ जटिने नमः
१४) ॐ चर्मिणे नमः
१५) ॐ शिखण्डिने नमः
१६) ॐ सर्वांङ्गाय नमः
१७) ॐ सर्वभावनाय नमः
१८) ॐ हराय नमः
१९) ॐ हरिणाक्षाय नमः
२०) ॐ सर्वभूतहराय नमः
२१) ॐ प्रभवे नमः
२२) ॐ प्रवृत्तये नमः
२३) ॐ निवृत्तये नमः
२४) ॐ नियताय नमः
२५) ॐ शाश्वताय नमः
२६) ॐ ध्रुवाय नमः
२७) ॐ श्मशानवासिने नमः
२८) ॐ भगवते नमः
२९) ॐ खेचराय नमः
३०) ॐ गोचराय नमः
३१) ॐ अर्दनाय नमः
३२) ॐ अभिवाद्याय नमः
३३) ॐ महाकर्मणे नमः
३४) ॐ तपस्विने नमः
३५) ॐ भूतभावनाय नमः
३६) ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः
३७) ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः
३८) ॐ महारूपाय नमः
३९) ॐ महाकायाय नमः
४०) ॐ वृषरूपाय नमः
४१) ॐ महायशसे नमः
४२) ॐ महात्मने नमः
४३) ॐ सर्वभूतात्मने नमः
४४) ॐ विश्वरूपाय नमः
४५) ॐ महाहनवे नमः
४६) ॐ लोकपालाय नमः
४७) ॐ अन्तर्हितात्मने नमः
४८) ॐ प्रसादाय नमः
४९) ॐ हयगर्दभये नमः
५०) ॐ पवित्राय नमः (50)

५१) ॐ महते नमः
५२) ॐ नियमाय नमः
५३) ॐ नियमाश्रिताय नमः
५४) ॐ सर्वकर्मणे नमः
५५) ॐ स्वयम्भूताय नमः
५६) ॐ आदये नमः
५७) ॐ आदिकराय नमः
५८) ॐ निधये नमः
५९) ॐ सहस्राक्षाय नमः
६०) ॐ विशालाक्षाय नमः
६१) ॐ सोमाय नमः
६२) ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः
६३) ॐ चन्द्राय नमः
६४) ॐ सूर्याय नमः
६५) ॐ शनये नमः
६६) ॐ केतवे नमः
६७) ॐ ग्रहाय नमः
६८) ॐ ग्रहपतये नमः
६९) ॐ वराय नमः
७०) ॐ अत्रये नमः
७१) ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः
७२) ॐ मृगबाणार्पणाय नमः
७३) ॐ अनघाय नमः
७४) ॐ महातपसे नमः
७५) ॐ घोरतपसे नमः
७६) ॐ अदीनाय नमः
७७) ॐ दीनसाधकाय नमः
७८) ॐ संवत्सरकराय नमः
८९) ॐ मन्त्राय नमः
८०) ॐ प्रमाणाय नमः
८१) ॐ परमाय तपसे नमः
८२) ॐ योगिने नमः
८३) ॐ योज्याय नमः
८४) ॐ महाबीजाय नमः
८५) ॐ महारेतसे नमः
८६) ॐ महाबलाय नमः
८७) ॐ सुवर्णरेतसे नमः
८८) ॐ सर्वज्ञाय नमः
८९) ॐ सुबीजाय नमः
९०) ॐ बीजवाहनाय नमः
९१) ॐ दशबाहवे नमः
९२) ॐ अनिमिषाय नमः
९३) ॐ नीलकण्ठाय नमः
९४) ॐ उमापतये नमः
९५) ॐ विश्वरूपाय नमः
९६) ॐ स्वयं श्रेष्ठाय नमः
९७) ॐ बलवीराय नमः
९८) ॐ अबलगणाय नमः
९९) ॐ गणकर्त्रे नमः
१००) ॐ गणपतये नमः (100)

१०१) ॐ दिग्वाससे नमः
१०२) ॐ कामाय नमः
१०३) ॐ मन्त्रविदे नमः
१०४) ॐ परममन्त्राय नमः
१०५) ॐ सर्वभावकराय नमः
१०६) ॐ हराय नमः
१०७) ॐ कमण्डलुधराय नमः
१०८) ॐ धन्विने नमः
१०९) ॐ बाणहस्ताय नमः
११०) ॐ कपालवते नमः
१११) ॐ अशनिने नमः
११२) ॐ शतघ्निने नमः
११३) ॐ खड्गिने नमः
११४) ॐ पट्टिशिने नमः
११५) ॐ आयुधिने नमः
११६) ॐ महते नमः
११७) ॐ स्रुवहस्ताय नमः
११८) ॐ सुरूपाय नमः
११९) ॐ तेजसे नमः
१२०) ॐ तेजस्करनिधये नमः
१२१) ॐ उष्णीषिणे नमः
१२२) ॐ सुवक्त्राय नमः
१२३) ॐ उदग्राय नमः
१२४) ॐ विनताय नमः
१२५) ॐ दीर्घाय नमः
१२६) ॐ हरिकेशाय नमः
१२७) ॐ सुतीर्थाय नमः
१२८) ॐ कृष्णाय नमः
१२९) ॐ शृगालरूपाय नमः
१३०) ॐ सिद्धार्थाय नमः
१३१) ॐ मुण्डाय नमः
१३२) ॐ सर्वशुभंकराय नमः
१३३) ॐ अजाय नमः
१३४) ॐ बहुरूपाय नमः
१३५) ॐ गन्धधारिणे नमः
१३६) ॐ कपर्दिने नमः
१३७) ॐ उर्ध्वरेतसे नमः
१३८) ॐ उर्ध्वलिङ्गाय नमः
१३९) ॐ उर्ध्वशायिने नमः
१४०) ॐ नभःस्थलाय नमः
१४१) ॐ त्रिजटिने नमः
१४२) ॐ चीरवाससे नमः
१४३) ॐ रुद्राय नमः
१४४) ॐ सेनापतये नमः
१४५) ॐ विभवे नमः
१४६) ॐ अहश्चराय नमः
१४७) ॐ नक्तंचराय नमः
१४८) ॐ तिग्ममन्यवे नमः
१४९) ॐ सुवर्चसाय नमः
१५०) ॐ गजघ्ने नमः (150)

१५१) ॐ दैत्यघ्ने नमः
१५२) ॐ कालाय नमः
१५३) ॐ लोकधात्रे नमः
१५४) ॐ गुणाकराय नमः
१५५) ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः
१५६) ॐ आर्द्रचर्माम्बराय नमः
१५७) ॐ कालयोगिने नमः
१५८) ॐ महानादाय नमः
१५९) ॐ सर्वकामाय नमः
१६०) ॐ चतुष्पथाय नमः
१६१) ॐ निशाचराय नमः
१६२) ॐ प्रेतचारिणे नमः
१६३) ॐ भूतचारिणे नमः
१६४) ॐ महेश्वराय नमः
१६५) ॐ बहुभूताय नमः
१६६) ॐ बहुधराय नमः
१६७) ॐ स्वर्भानवे नमः
१६८) ॐ अमिताय नमः
१६९) ॐ गतये नमः
१७०) ॐ नृत्यप्रियाय नमः
१७१) ॐ नित्यनर्ताय नमः
१७२) ॐ नर्तकाय नमः
१७३) ॐ सर्वलालसाय नमः
१७४) ॐ घोराय नमः
१७५) ॐ महातपसे नमः
१७६) ॐ पाशाय नमः
१७७) ॐ नित्याय नमः
१७८) ॐ गिरिरुहाय नमः
१७९) ॐ नभसे नमः
१८०) ॐ सहस्रहस्ताय नमः
१८१) ॐ विजयाय नमः
१८२) ॐ व्यवसायाय नमः
१८३) ॐ अतन्द्रियाय नमः
१८४) ॐ अधर्षणाय नमः
१८५) ॐ धर्षणात्मने नमः
१८६) ॐ यज्ञघ्ने नमः
१८७) ॐ कामनाशकाय नमः
१८८) ॐ दक्षयागापहारिणे नमः
१८९) ॐ सुसहाय नमः
१९०) ॐ मध्यमाय नमः
१९१) ॐ तेजोऽपहारिणे नमः
१९२) ॐ बलघ्ने नमः
१९३) ॐ मुदिताय नमः
१९४) ॐ अर्थाय नमः
१९५) ॐ अजिताय नमः
१९६) ॐ अवराय नमः
१९७) ॐ गम्भीरघोषाय नमः
१९८) ॐ गम्भीराय नमः
१९९) ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः
२००) ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः (200)

२०१) ॐ न्यग्रोधाय नमः
२०२) ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः
२०३) ॐ विभवे नमः
२०४) ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः
२०५) ॐ महाकायाय नमः
२०६) ॐ महाननाय नमः
२०७) ॐ विष्वक्सेनाय नमः
२०८) ॐ हरये नमः
२०९) ॐ यज्ञाय नमः
२१०) ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः
२११) ॐ तीक्ष्णतापाय नमः
२१२) ॐ हर्यश्वाय नमः
२१३) ॐ सहायाय नमः
२१४) ॐ कर्मकालविदे नमः
२१५) ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः
२१६) ॐ यज्ञाय नमः
२१७) ॐ समुद्राय नमः
२१८) ॐ वडवामुखाय नमः
२१९) ॐ हुताशनसहायाय नमः
२२०) ॐ प्रशान्तात्मने नमः
२२१) ॐ हुताशनाय नमः
२२२) ॐ उग्रतेजसे नमः
२२३) ॐ महातेजसे नमः
२२४) ॐ जन्याय नमः
२२५) ॐ विजयकालविदे नमः
२२६) ॐ ज्योतिषामयनाय नमः
२२७) ॐ सिद्धये नमः
२२८) ॐ सर्वविग्रहाय नमः
२२९) ॐ शिखिने नमः
२३०) ॐ मुण्डिने नमः
२३१) ॐ जटिने नमः
२३२) ॐ ज्वालिने नमः
२३३) ॐ मूर्तिजाय नमः
२३४) ॐ मूर्द्धगाय नमः
२३५) ॐ बलिने नमः
२३६) ॐ वेणविने नमः
२३७) ॐ पणविने नमः
२३८) ॐ तालिने नमः
२३९) ॐ खलिने नमः
२४०) ॐ कालकटङ्काय नमः
२४१) ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः
२४२) ॐ गुणबुद्धये नमः
२४३) ॐ लयाय नमः
२४४) ॐ अगमाय नमः
२४५) ॐ प्रजापतये नमः
२४६) ॐ विश्वबाहवे नमः
२४७) ॐ विभागाय नमः
२४८) ॐ सर्वगाय नमः
२४९) ॐ अमुखाय नमः
२५०) ॐ विमोचनाय नमः (250)

२५१) ॐ सुसरणाय नमः
२५२) ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः
२५३) ॐ मेढ्रजाय नमः
२५४) ॐ बलचारिणे नमः
२५५) ॐ महीचारिणे नमः
२५६) ॐ स्रुताय नमः
२५७) ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः
२५८) ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः
२५९) ॐ व्यालरूपाय नमः
२६०) ॐ गुहावासिने नमः
२६१) ॐ गुहाय नमः
२६२) ॐ मालिने नमः
२६३) ॐ तरङ्गविदे नमः
२६४) ॐ त्रिदशाय नमः
२६५) ॐ त्रिकालधृषे नमः
२६६) ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः
२६७) ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः
२६८) ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः
२६९) ॐ सांख्यप्रसादाय नमः
२७०) ॐ दुर्वाससे नमः
२७१) ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः
२७२) ॐ प्रस्कन्दनाय नमः
२७३) ॐ विभागज्ञाय नमः
२७४) ॐ अतुल्याय नमः
२७५) ॐ यज्ञविभागविदे नमः
२७६) ॐ सर्ववासाय नमः
२७७) ॐ सर्वचारिणे नमः
२७८) ॐ दुर्वाससे नमः
२७९) ॐ वासवाय नमः
२८०) ॐ अमराय नमः
२८१) ॐ हैमाय नमः
२८२) ॐ हेमकराय नमः
२८३) ॐ अयज्ञाय नमः
२८४) ॐ सर्वधारिणे नमः
२८५) ॐ धरोत्तमाय नमः
२८६) ॐ लोहिताक्षाय नमः
२८७) ॐ महाक्षाय नमः
२८८) ॐ विजयाक्षाय नमः
२८९) ॐ विशारदाय नमः
२९०) ॐ संग्रहाय नमः
२९१) ॐ निग्रहाय नमः
२९२) ॐ कर्त्रे नमः
२९३) ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः
२९४) ॐ मुख्याय नमः
२९५) ॐ अमुख्याय नमः
२९६) ॐ देहाय नमः
२९७) ॐ काहलये नमः
२९८) ॐ सर्वकामदाय नमः
२९९) ॐ सर्वकालप्रसादाय नमः
३००) ॐ सुबलाय नमः (300)

३०१) ॐ बलरूपधृषे नमः
३०२) ॐ सर्वकामवराय नमः
३०३) ॐ सर्वदाय नमः
३०४) ॐ सर्वतोमुखाय नमः
३०५) ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः
३०६) ॐ निपातिने नमः
३०७) ॐ अवशाय नमः
३०८) ॐ खगाय नमः
३०९) ॐ रौद्ररूपाय नमः
३१०) ॐ अंशवे नमः
३११) ॐ आदित्याय नमः
३१२) ॐ बहुरश्मये नमः
३१३) ॐ सुवर्चसिने नमः
३१४) ॐ वसुवेगाय नमः
३१५) ॐ महावेगाय नमः
३१६) ॐ मनोवेगाय नमः
३१७) ॐ निशाचराय नमः
३१८) ॐ सर्ववासिने नमः
३१९) ॐ श्रियावासिने नमः
३२०) ॐ उपदेशकराय नमः
३२१) ॐ अकराय नमः
३२२) ॐ मुनये नमः
३२३) ॐ आत्मनिरालोकाय नमः
३२४) ॐ सम्भग्नाय नमः
३२५) ॐ सहस्रदाय नमः
३२६) ॐ पक्षिणे नमः
३२७) ॐ पक्षरूपाय नमः
३२८) ॐ अतिदीप्ताय नमः
३२९) ॐ विशाम्पतये नमः
३३०) ॐ उन्मादाय नमः
३३१) ॐ मदनाय नमः
३३२) ॐ कामाय नमः
३३३) ॐ अश्वत्थाय नमः
३३४) ॐ अर्थकराय नमः
३३५) ॐ यशसे नमः
३३६) ॐ वामदेवाय नमः
३३७) ॐ वामाय नमः
३३८) ॐ प्राचे नमः
३३९) ॐ दक्षिणाय नमः
३४०) ॐ वामनाय नमः
३४१) ॐ सिद्धयोगिने नमः
३४२) ॐ महर्षये नमः
३४३) ॐ सिद्धार्थाय नमः
३४४) ॐ सिद्धसाधकाय नमः
३४५) ॐ भिक्षवे नमः
३४६) ॐ भिक्षुरूपाय नमः
३४७) ॐ विपणाय नमः
३४८) ॐ मृदवे नमः
३४९) ॐ अव्ययाय नमः
३५०) ॐ महासेनाय नमः (350)

शिवसहस्रनाम भाग-२
(मन्त्र ३५१ से ७०० तक)

शिवसहस्रनाम भाग-३
(मन्त्र ७०० से १००८ तक)

Download PDF

14 Comments

  1. fingering massage video January 18, 2023
  2. EverettgoAls January 20, 2023
  3. Jerryarone January 23, 2023
  4. make fake docs online February 4, 2023
  5. Victorisofs February 5, 2023
  6. JoshuaMit February 5, 2023
  7. Williamneogs February 5, 2023
  8. AliannyPew February 5, 2023
  9. Larrynuh February 6, 2023
  10. EddieWhini February 6, 2023

Leave a Reply