शिवसहस्रनाम भाग-१ (मन्त्र १ से ३५० तक)

❀ शिवसहस्रनामावलि ❀

(भाग-१ / १ से ३५० तक)

१) ॐ स्थिराय नमः
२) ॐ स्थाणवे नमः
३) ॐ प्रभवे नमः
४) ॐ भीमाय नमः
५) ॐ प्रवराय नमः
६) ॐ वरदाय नमः
७) ॐ वराय नमः
८) ॐ सर्वात्मने नमः
९) ॐ सर्वविख्याताय नमः
१०) ॐ सर्वस्मै नमः
११) ॐ सर्वकाराय नमः
१२) ॐ भवाय नमः
१३) ॐ जटिने नमः
१४) ॐ चर्मिणे नमः
१५) ॐ शिखण्डिने नमः
१६) ॐ सर्वांङ्गाय नमः
१७) ॐ सर्वभावनाय नमः
१८) ॐ हराय नमः
१९) ॐ हरिणाक्षाय नमः
२०) ॐ सर्वभूतहराय नमः
२१) ॐ प्रभवे नमः
२२) ॐ प्रवृत्तये नमः
२३) ॐ निवृत्तये नमः
२४) ॐ नियताय नमः
२५) ॐ शाश्वताय नमः
२६) ॐ ध्रुवाय नमः
२७) ॐ श्मशानवासिने नमः
२८) ॐ भगवते नमः
२९) ॐ खेचराय नमः
३०) ॐ गोचराय नमः
३१) ॐ अर्दनाय नमः
३२) ॐ अभिवाद्याय नमः
३३) ॐ महाकर्मणे नमः
३४) ॐ तपस्विने नमः
३५) ॐ भूतभावनाय नमः
३६) ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः
३७) ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः
३८) ॐ महारूपाय नमः
३९) ॐ महाकायाय नमः
४०) ॐ वृषरूपाय नमः
४१) ॐ महायशसे नमः
४२) ॐ महात्मने नमः
४३) ॐ सर्वभूतात्मने नमः
४४) ॐ विश्वरूपाय नमः
४५) ॐ महाहनवे नमः
४६) ॐ लोकपालाय नमः
४७) ॐ अन्तर्हितात्मने नमः
४८) ॐ प्रसादाय नमः
४९) ॐ हयगर्दभये नमः
५०) ॐ पवित्राय नमः (50)

५१) ॐ महते नमः
५२) ॐ नियमाय नमः
५३) ॐ नियमाश्रिताय नमः
५४) ॐ सर्वकर्मणे नमः
५५) ॐ स्वयम्भूताय नमः
५६) ॐ आदये नमः
५७) ॐ आदिकराय नमः
५८) ॐ निधये नमः
५९) ॐ सहस्राक्षाय नमः
६०) ॐ विशालाक्षाय नमः
६१) ॐ सोमाय नमः
६२) ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः
६३) ॐ चन्द्राय नमः
६४) ॐ सूर्याय नमः
६५) ॐ शनये नमः
६६) ॐ केतवे नमः
६७) ॐ ग्रहाय नमः
६८) ॐ ग्रहपतये नमः
६९) ॐ वराय नमः
७०) ॐ अत्रये नमः
७१) ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः
७२) ॐ मृगबाणार्पणाय नमः
७३) ॐ अनघाय नमः
७४) ॐ महातपसे नमः
७५) ॐ घोरतपसे नमः
७६) ॐ अदीनाय नमः
७७) ॐ दीनसाधकाय नमः
७८) ॐ संवत्सरकराय नमः
८९) ॐ मन्त्राय नमः
८०) ॐ प्रमाणाय नमः
८१) ॐ परमाय तपसे नमः
८२) ॐ योगिने नमः
८३) ॐ योज्याय नमः
८४) ॐ महाबीजाय नमः
८५) ॐ महारेतसे नमः
८६) ॐ महाबलाय नमः
८७) ॐ सुवर्णरेतसे नमः
८८) ॐ सर्वज्ञाय नमः
८९) ॐ सुबीजाय नमः
९०) ॐ बीजवाहनाय नमः
९१) ॐ दशबाहवे नमः
९२) ॐ अनिमिषाय नमः
९३) ॐ नीलकण्ठाय नमः
९४) ॐ उमापतये नमः
९५) ॐ विश्वरूपाय नमः
९६) ॐ स्वयं श्रेष्ठाय नमः
९७) ॐ बलवीराय नमः
९८) ॐ अबलगणाय नमः
९९) ॐ गणकर्त्रे नमः
१००) ॐ गणपतये नमः (100)

१०१) ॐ दिग्वाससे नमः
१०२) ॐ कामाय नमः
१०३) ॐ मन्त्रविदे नमः
१०४) ॐ परममन्त्राय नमः
१०५) ॐ सर्वभावकराय नमः
१०६) ॐ हराय नमः
१०७) ॐ कमण्डलुधराय नमः
१०८) ॐ धन्विने नमः
१०९) ॐ बाणहस्ताय नमः
११०) ॐ कपालवते नमः
१११) ॐ अशनिने नमः
११२) ॐ शतघ्निने नमः
११३) ॐ खड्गिने नमः
११४) ॐ पट्टिशिने नमः
११५) ॐ आयुधिने नमः
११६) ॐ महते नमः
११७) ॐ स्रुवहस्ताय नमः
११८) ॐ सुरूपाय नमः
११९) ॐ तेजसे नमः
१२०) ॐ तेजस्करनिधये नमः
१२१) ॐ उष्णीषिणे नमः
१२२) ॐ सुवक्त्राय नमः
१२३) ॐ उदग्राय नमः
१२४) ॐ विनताय नमः
१२५) ॐ दीर्घाय नमः
१२६) ॐ हरिकेशाय नमः
१२७) ॐ सुतीर्थाय नमः
१२८) ॐ कृष्णाय नमः
१२९) ॐ शृगालरूपाय नमः
१३०) ॐ सिद्धार्थाय नमः
१३१) ॐ मुण्डाय नमः
१३२) ॐ सर्वशुभंकराय नमः
१३३) ॐ अजाय नमः
१३४) ॐ बहुरूपाय नमः
१३५) ॐ गन्धधारिणे नमः
१३६) ॐ कपर्दिने नमः
१३७) ॐ उर्ध्वरेतसे नमः
१३८) ॐ उर्ध्वलिङ्गाय नमः
१३९) ॐ उर्ध्वशायिने नमः
१४०) ॐ नभःस्थलाय नमः
१४१) ॐ त्रिजटिने नमः
१४२) ॐ चीरवाससे नमः
१४३) ॐ रुद्राय नमः
१४४) ॐ सेनापतये नमः
१४५) ॐ विभवे नमः
१४६) ॐ अहश्चराय नमः
१४७) ॐ नक्तंचराय नमः
१४८) ॐ तिग्ममन्यवे नमः
१४९) ॐ सुवर्चसाय नमः
१५०) ॐ गजघ्ने नमः (150)

१५१) ॐ दैत्यघ्ने नमः
१५२) ॐ कालाय नमः
१५३) ॐ लोकधात्रे नमः
१५४) ॐ गुणाकराय नमः
१५५) ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः
१५६) ॐ आर्द्रचर्माम्बराय नमः
१५७) ॐ कालयोगिने नमः
१५८) ॐ महानादाय नमः
१५९) ॐ सर्वकामाय नमः
१६०) ॐ चतुष्पथाय नमः
१६१) ॐ निशाचराय नमः
१६२) ॐ प्रेतचारिणे नमः
१६३) ॐ भूतचारिणे नमः
१६४) ॐ महेश्वराय नमः
१६५) ॐ बहुभूताय नमः
१६६) ॐ बहुधराय नमः
१६७) ॐ स्वर्भानवे नमः
१६८) ॐ अमिताय नमः
१६९) ॐ गतये नमः
१७०) ॐ नृत्यप्रियाय नमः
१७१) ॐ नित्यनर्ताय नमः
१७२) ॐ नर्तकाय नमः
१७३) ॐ सर्वलालसाय नमः
१७४) ॐ घोराय नमः
१७५) ॐ महातपसे नमः
१७६) ॐ पाशाय नमः
१७७) ॐ नित्याय नमः
१७८) ॐ गिरिरुहाय नमः
१७९) ॐ नभसे नमः
१८०) ॐ सहस्रहस्ताय नमः
१८१) ॐ विजयाय नमः
१८२) ॐ व्यवसायाय नमः
१८३) ॐ अतन्द्रियाय नमः
१८४) ॐ अधर्षणाय नमः
१८५) ॐ धर्षणात्मने नमः
१८६) ॐ यज्ञघ्ने नमः
१८७) ॐ कामनाशकाय नमः
१८८) ॐ दक्षयागापहारिणे नमः
१८९) ॐ सुसहाय नमः
१९०) ॐ मध्यमाय नमः
१९१) ॐ तेजोऽपहारिणे नमः
१९२) ॐ बलघ्ने नमः
१९३) ॐ मुदिताय नमः
१९४) ॐ अर्थाय नमः
१९५) ॐ अजिताय नमः
१९६) ॐ अवराय नमः
१९७) ॐ गम्भीरघोषाय नमः
१९८) ॐ गम्भीराय नमः
१९९) ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः
२००) ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः (200)

२०१) ॐ न्यग्रोधाय नमः
२०२) ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः
२०३) ॐ विभवे नमः
२०४) ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः
२०५) ॐ महाकायाय नमः
२०६) ॐ महाननाय नमः
२०७) ॐ विष्वक्सेनाय नमः
२०८) ॐ हरये नमः
२०९) ॐ यज्ञाय नमः
२१०) ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः
२११) ॐ तीक्ष्णतापाय नमः
२१२) ॐ हर्यश्वाय नमः
२१३) ॐ सहायाय नमः
२१४) ॐ कर्मकालविदे नमः
२१५) ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः
२१६) ॐ यज्ञाय नमः
२१७) ॐ समुद्राय नमः
२१८) ॐ वडवामुखाय नमः
२१९) ॐ हुताशनसहायाय नमः
२२०) ॐ प्रशान्तात्मने नमः
२२१) ॐ हुताशनाय नमः
२२२) ॐ उग्रतेजसे नमः
२२३) ॐ महातेजसे नमः
२२४) ॐ जन्याय नमः
२२५) ॐ विजयकालविदे नमः
२२६) ॐ ज्योतिषामयनाय नमः
२२७) ॐ सिद्धये नमः
२२८) ॐ सर्वविग्रहाय नमः
२२९) ॐ शिखिने नमः
२३०) ॐ मुण्डिने नमः
२३१) ॐ जटिने नमः
२३२) ॐ ज्वालिने नमः
२३३) ॐ मूर्तिजाय नमः
२३४) ॐ मूर्द्धगाय नमः
२३५) ॐ बलिने नमः
२३६) ॐ वेणविने नमः
२३७) ॐ पणविने नमः
२३८) ॐ तालिने नमः
२३९) ॐ खलिने नमः
२४०) ॐ कालकटङ्काय नमः
२४१) ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः
२४२) ॐ गुणबुद्धये नमः
२४३) ॐ लयाय नमः
२४४) ॐ अगमाय नमः
२४५) ॐ प्रजापतये नमः
२४६) ॐ विश्वबाहवे नमः
२४७) ॐ विभागाय नमः
२४८) ॐ सर्वगाय नमः
२४९) ॐ अमुखाय नमः
२५०) ॐ विमोचनाय नमः (250)

२५१) ॐ सुसरणाय नमः
२५२) ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः
२५३) ॐ मेढ्रजाय नमः
२५४) ॐ बलचारिणे नमः
२५५) ॐ महीचारिणे नमः
२५६) ॐ स्रुताय नमः
२५७) ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः
२५८) ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः
२५९) ॐ व्यालरूपाय नमः
२६०) ॐ गुहावासिने नमः
२६१) ॐ गुहाय नमः
२६२) ॐ मालिने नमः
२६३) ॐ तरङ्गविदे नमः
२६४) ॐ त्रिदशाय नमः
२६५) ॐ त्रिकालधृषे नमः
२६६) ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः
२६७) ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः
२६८) ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः
२६९) ॐ सांख्यप्रसादाय नमः
२७०) ॐ दुर्वाससे नमः
२७१) ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः
२७२) ॐ प्रस्कन्दनाय नमः
२७३) ॐ विभागज्ञाय नमः
२७४) ॐ अतुल्याय नमः
२७५) ॐ यज्ञविभागविदे नमः
२७६) ॐ सर्ववासाय नमः
२७७) ॐ सर्वचारिणे नमः
२७८) ॐ दुर्वाससे नमः
२७९) ॐ वासवाय नमः
२८०) ॐ अमराय नमः
२८१) ॐ हैमाय नमः
२८२) ॐ हेमकराय नमः
२८३) ॐ अयज्ञाय नमः
२८४) ॐ सर्वधारिणे नमः
२८५) ॐ धरोत्तमाय नमः
२८६) ॐ लोहिताक्षाय नमः
२८७) ॐ महाक्षाय नमः
२८८) ॐ विजयाक्षाय नमः
२८९) ॐ विशारदाय नमः
२९०) ॐ संग्रहाय नमः
२९१) ॐ निग्रहाय नमः
२९२) ॐ कर्त्रे नमः
२९३) ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः
२९४) ॐ मुख्याय नमः
२९५) ॐ अमुख्याय नमः
२९६) ॐ देहाय नमः
२९७) ॐ काहलये नमः
२९८) ॐ सर्वकामदाय नमः
२९९) ॐ सर्वकालप्रसादाय नमः
३००) ॐ सुबलाय नमः (300)

३०१) ॐ बलरूपधृषे नमः
३०२) ॐ सर्वकामवराय नमः
३०३) ॐ सर्वदाय नमः
३०४) ॐ सर्वतोमुखाय नमः
३०५) ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः
३०६) ॐ निपातिने नमः
३०७) ॐ अवशाय नमः
३०८) ॐ खगाय नमः
३०९) ॐ रौद्ररूपाय नमः
३१०) ॐ अंशवे नमः
३११) ॐ आदित्याय नमः
३१२) ॐ बहुरश्मये नमः
३१३) ॐ सुवर्चसिने नमः
३१४) ॐ वसुवेगाय नमः
३१५) ॐ महावेगाय नमः
३१६) ॐ मनोवेगाय नमः
३१७) ॐ निशाचराय नमः
३१८) ॐ सर्ववासिने नमः
३१९) ॐ श्रियावासिने नमः
३२०) ॐ उपदेशकराय नमः
३२१) ॐ अकराय नमः
३२२) ॐ मुनये नमः
३२३) ॐ आत्मनिरालोकाय नमः
३२४) ॐ सम्भग्नाय नमः
३२५) ॐ सहस्रदाय नमः
३२६) ॐ पक्षिणे नमः
३२७) ॐ पक्षरूपाय नमः
३२८) ॐ अतिदीप्ताय नमः
३२९) ॐ विशाम्पतये नमः
३३०) ॐ उन्मादाय नमः
३३१) ॐ मदनाय नमः
३३२) ॐ कामाय नमः
३३३) ॐ अश्वत्थाय नमः
३३४) ॐ अर्थकराय नमः
३३५) ॐ यशसे नमः
३३६) ॐ वामदेवाय नमः
३३७) ॐ वामाय नमः
३३८) ॐ प्राचे नमः
३३९) ॐ दक्षिणाय नमः
३४०) ॐ वामनाय नमः
३४१) ॐ सिद्धयोगिने नमः
३४२) ॐ महर्षये नमः
३४३) ॐ सिद्धार्थाय नमः
३४४) ॐ सिद्धसाधकाय नमः
३४५) ॐ भिक्षवे नमः
३४६) ॐ भिक्षुरूपाय नमः
३४७) ॐ विपणाय नमः
३४८) ॐ मृदवे नमः
३४९) ॐ अव्ययाय नमः
३५०) ॐ महासेनाय नमः (350)

शिवसहस्रनाम भाग-२
(मन्त्र ३५१ से ७०० तक)

शिवसहस्रनाम भाग-३
(मन्त्र ७०० से १००८ तक)

Download PDF