शिवसहस्रनाम भाग-२ (मन्त्र ३५१ से ७०० तक)

❀ शिवसहस्रनामावलि ❀

भाग-२/ ३०१ से ७००

३५१) ॐ विशाखाय नमः
३५२) ॐ षष्टिभागाय नमः
३५३) ॐ गवाम्पतये नमः
३५४) ॐ वज्रहस्ताय नमः
३५५) ॐ विष्कम्भिने नमः
३५६) ॐ चमूस्तम्भनाय नमः
३५७) ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः
३५८) ॐ तालाय नमः
३५९) ॐ मधवे नमः
३६०) ॐ मधुकलोचनाय नमः
३६१) ॐ वाचस्पत्याय नमः
३६२) ॐ वाजसनाय नमः
३६३) ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः
३६४) ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
३६५) ॐ लोकचारिणे नमः
३६६) ॐ सर्वचारिणे नमः
३६७) ॐ विचारविदे नमः
३६८) ॐ ईशानाय नमः
३६९) ॐ ईश्वराय नमः
३७०) ॐ कालाय नमः
३७१) ॐ निशाचारिणे नमः
३७२) ॐ पिनाकवते नमः
३७३) ॐ निमित्तस्थाय नमः
३७४) ॐ निमित्ताय नमः
३७५) ॐ नन्दये नमः
३७६) ॐ नन्दिकराय नमः
३७७) ॐ हरये नमः
३७८) ॐ नन्दीश्वराय नमः
३७९) ॐ नन्दिने नमः
३८०) ॐ नन्दनाय नमः
३८१) ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः
३८२) ॐ भगहारिणे नमः
३८३) ॐ निहन्त्रे नमः
३८४) ॐ कालाय नमः
३८५) ॐ ब्रह्मणे नमः
३८६) ॐ पितामहाय नमः
३८७) ॐ चतुर्मुखाय नमः
३८८) ॐ महालिङ्गाय नमः
३८९) ॐ चारुलिङ्गाय नमः
३९०) ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः
३९१) ॐ सुराध्यक्षाय नमः
३९२) ॐ योगाध्यक्षाय नमः
३९३) ॐ युगावहाय नमः
३९४) ॐ बीजाध्यक्षाय नमः
३९५) ॐ बीजकर्त्रे नमः
३९६) ॐ अध्यात्मानुगताय नमः
३९७) ॐ बलाय नमः
३९८) ॐ इतिहासाय नमः
३९९) ॐ सकल्पाय नमः
४००) ॐ गौतमाय नमः (400)

४०१) ॐ निशाकराय नमः
४०२) ॐ दम्भाय नमः
४०३) ॐ अदम्भाय नमः
४०४) ॐ वैदम्भाय नमः
४०५) ॐ वश्याय नमः
४०६) ॐ वशकराय नमः
४०७) ॐ कलये नमः
४०८) ॐ लोककर्त्रे नमः
४०९) ॐ पशुपतये नमः
४१०) ॐ महाकर्त्रे नमः
४११) ॐ अनौषधाय नमः
४१२) ॐ अक्षराय नमः
४१३) ॐ परमब्रह्मणे नमः
४१४) ॐ बलवते नमः
४१५) ॐ शक्राय नमः
४१६) ॐ नीतये नमः
४१७) ॐ अनीतये नमः
४१८) ॐ शुद्धात्मने नमः
४१९) ॐ शुद्धाय नमः
४२०) ॐ मान्याय नमः
४२१) ॐ गतागताय नमः
४२२) ॐ बहुप्रसादाय नमः
४२३) ॐ सुस्वप्नाय नमः
४२४) ॐ दर्पणाय नमः
४२५) ॐ अमित्रजिते नमः
४२६) ॐ वेदकाराय नमः
४२७) ॐ मन्त्रकाराय नमः
४२८) ॐ विदुषे नमः
४२९) ॐ समरमर्दनाय नमः
४३०) ॐ महामेघनिवासिने नमः
४३१) ॐ महाघोराय नमः
४३२) ॐ वशिने नमः
४३३) ॐ कराय नमः
४३४) ॐ अग्निज्वालाय नमः
४३५) ॐ महाज्वालाय नमः
४३६) ॐ अतिधूम्राय नमः
४३७) ॐ हुताय नमः
४३८) ॐ हविषे नमः
४३९) ॐ वृषणाय नमः
४४०) ॐ शंकराय नमः
४४१) ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः
४४२) ॐ धूमकेतनाय नमः
४४३) ॐ नीलाय नमः
४४४) ॐ अङ्गलुब्धाय नमः
४४५) ॐ शोभनाय नमः
४४६) ॐ निरवग्रहाय नमः
४४७) ॐ स्वस्तिदाय नमः
४४८) ॐ स्वस्तिभावाय नमः
४४९) ॐ भागिने नमः
४५०) ॐ भागकराय नमः (450)

४५१) ॐ लघवे नमः
४५२) ॐ उत्सङ्गाय नमः
४५३) ॐ महाङ्गाय नमः
४५४) ॐ महागर्भपरायणाय नमः
४५५) ॐ कृष्णवर्णाय नमः
४५६) ॐ सुवर्णाय नमः
४५७) ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः
४५८) ॐ महापादाय नमः
४५९) ॐ महाहस्ताय नमः
४६०) ॐ महाकायाय नमः
४६१) ॐ महायशसे नमः
४६२) ॐ महामूर्ध्ने नमः
४६३) ॐ महामात्राय नमः
४६४) ॐ महानेत्राय नमः
४६५) ॐ निशालयाय नमः
४६६) ॐ महान्तकाय नमः
४६७) ॐ महाकर्णाय नमः
४६८) ॐ महोष्ठाय नमः
४६९) ॐ महाहनवे नमः
४७०) ॐ महानासाय नमः
४७१) ॐ महाकम्बवे नमः
४७२) ॐ महाग्रीवाय नमः
४७३) ॐ श्मशानभाजे नमः
४७४) ॐ महावक्षसे नमः
४७५) ॐ महोरस्काय नमः
४७६) ॐ अन्तरात्मने नमः
४७७) ॐ मृगालयाय नमः
४७८) ॐ लम्बनाय नमः
४७९) ॐ लम्बितोष्ठाय नमः
४८०) ॐ महामायाय नमः
४८१) ॐ पयोनिधये नमः
४८२) ॐ महादन्ताय नमः
४८३) ॐ महाद्रंष्ट्राय नमः
४८४) ॐ महाजिह्वाय नमः
४८५) ॐ महामुखाय नमः
४८६) ॐ महानखाय नमः
४८७) ॐ महारोम्णे नमः
४८८) ॐ महाकोशाय नमः
४८९) ॐ महाजटाय नमः
४९०) ॐ प्रसन्नाय नमः
४९१) ॐ प्रसादाय नमः
४९२) ॐ प्रत्ययाय नमः
४९३) ॐ गिरिसाधनाय नमः
४९४) ॐ स्नेहनाय नमः
४९५) ॐ अस्नेहनाय नमः
४९६) ॐ अजिताय नमः
४९७) ॐ महामुनये नमः
४९८) ॐ वृक्षाकाराय नमः
४९९) ॐ वृक्षकेतवे नमः
५००) ॐ अनलाय नमः (500)

५०१) ॐ वायुवाहनाय नमः 
५०२) ॐ गण्डलिने नमः
५०३) ॐ मेरूधाम्ने नमः
५०४) ॐ देवाधिपतये नमः
५०५) ॐ अथर्वशीर्षाय नमः
५०६) ॐ सामास्याय नमः
५०७) ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः
५०८) ॐ यजुःपादभुजाय नमः
५०९) ॐ गुह्याय नमः
५१०) ॐ प्रकाशाय नमः
५११) ॐ जङ्गमाय नमः
५१२) ॐ अमोघार्थाय नमः
५१३) ॐ प्रसादाय नमः
५१४) ॐ अभिगम्याय नमः
५१५) ॐ सुदर्शनाय नमः
५१६) ॐ उपकाराय नमः
५१७) ॐ प्रियाय नमः
५१८) ॐ सर्वस्मै नमः
५१९) ॐ कनकाय नमः
५२०) ॐ काञ्चनच्छवये नमः
५२१) ॐ नाभये नमः
५२२) ॐ नन्दिकराय नमः
५२३) ॐ भावाय नमः
५२४) ॐ पुष्करस्थपतये नमः
५२५) ॐ स्थिराय नमः
५२६) ॐ द्वादशाय नमः
५२७) ॐ त्रासनाय नमः
५२८) ॐ आद्याय नमः
५२९) ॐ यज्ञाय नमः
५३०) ॐ यज्ञसमाहिताय नमः
५३१) ॐ नक्ताय नमः
५३२) ॐ कलये नमः
५३३) ॐ कालाय नमः
५३४) ॐ मकराय नमः
५३५) ॐ कालपूजिताय नमः
५३६) ॐ सगणाय नमः
५३८) ॐ गणकाराय नमः
५३८) ॐ भूतवाहनसारथये नमः
५३९) ॐ भस्मशयाय नमः
५४०) ॐ भस्मगोप्त्रे नमः
५४१) ॐ भस्मभूताय नमः
५४२) ॐ तरवे नमः
५४३) ॐ गणाय नमः
५४४) ॐ लोकपालाय नमः
५४५) ॐ अलोकाय नमः
५४६) ॐ महात्मने नमः
५४७) ॐ सर्वपूजिताय नमः
५४८) ॐ शुक्लाय नमः
५४९) ॐ त्रिशुक्लाय नमः
५५०) ॐ सम्पन्नाय नमः (550)

५५१) ॐ शुचये नमः
५५२) ॐ भूतनिषेविताय नमः
५५३) ॐ आश्रमस्थाय नमः
५५४) ॐ क्रियावस्थाय नमः
५५५) ॐ विश्वकर्ममतये नमः
५५६) ॐ वराय नमः
५५७) ॐ विशालशाखाय नमः
५५८) ॐ ताम्रोष्ठाय नमः
५५९) ॐ अम्बुजालाय नमः
५६०) ॐ सुनिश्चलाय नमः
५६१) ॐ कपिलाय नमः
५६२) ॐ कपिशाय नमः
५६३) ॐ शुक्लाय नमः
५६४) ॐ आयुषे नमः
५६५) ॐ परस्मै नमः
५६६) ॐ अपरस्मै नमः
५६७) ॐ गन्धर्वाय नमः
५६८) ॐ अदितये नमः
५६९) ॐ तार्क्ष्याय नमः
५७०) ॐ सुविज्ञेयाय नमः
५७१) ॐ सुशारदाय नमः
५७२) ॐ परश्वधायुधाय नमः
५७३) ॐ देवाय नमः
५७४) ॐ अनुकारिणे नमः
५७५) ॐ सुबान्धवाय नमः
५७६) ॐ तुम्बवीणाय नमः
५७७) ॐ महाक्रोधाय नमः
५७८) ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः
५७९) ॐ जलेशयाय नमः
५८०) ॐ उग्राय नमः
५८१) ॐ वंशकराय नमः
५८२) ॐ वंशाय नमः
५८३) ॐ वंशनादाय नमः
५८४) ॐ अनिन्दिताय नमः
५८५) ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः
५८६) ॐ मायाविने नमः
५८७) ॐ सुहृदे नमः
५८८) ॐ अनिलाय नमः
५८९) ॐ अनलाय नमः
५९०) ॐ बन्धनाय नमः
५९१) ॐ बन्धकर्त्रे नमः
५९२) ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः
५९३) ॐ सयज्ञारये नमः
५९४) ॐ सकामारये नमः
५९५) ॐ महाद्रंष्ट्राय नमः
५९६) ॐ महायुधाय नमः
५९७) ॐ बहुधा निन्दिताय नमः
५९८) ॐ शर्वाय नमः
५९९) ॐ शंकराय नमः
६००) ॐ शंकराय नमः (600)

६०१) ॐ अधनाय नमः
६०२) ॐ अमरेशाय नमः
६०३) ॐ महादेवाय नमः
६०४) ॐ विश्वदेवाय नमः
६०५) ॐ सुरारिघ्ने नमः
६०६) ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः
६०७) ॐ अनिलाभाय नमः
६०८) ॐ चेकितानाय नमः
६०९) ॐ हविषे नमः
६१०) ॐ अजैकपदे नमः
६११) ॐ कापालिने नमः
६१२) ॐ त्रिशंकवे नमः
६१३) ॐ अजिताय नमः
६१४) ॐ शिवाय नमः
६१५) ॐ धन्वन्तरये नमः
६१६) ॐ धूमकेतवे नमः
६१७) ॐ स्कन्दाय नमः
६१८) ॐ वैश्रवणाय नमः
६१९) ॐ धात्रे नमः
६२०) ॐ शक्राय नमः
६२१) ॐ विष्णवे नमः
६२२) ॐ मित्राय नमः
६२३) ॐ त्वष्ट्रे नमः
६२४) ॐ ध्रुवाय नमः
६२५) ॐ धराय नमः
६२६) ॐ प्रभावाय नमः
६२७) ॐ सर्वगाय वायवे नमः
६२८) ॐ अर्यम्णे नमः
६२९) ॐ सवित्रे नमः
६३०) ॐ रवये नमः
६३१) ॐ उषङ्गवे नमः
६३२) ॐ विधात्रे नमः
६३३) ॐ मान्धात्रे नमः
६३४) ॐ भूतभावनाय नमः
६३५) ॐ विभवे नमः
६३६) ॐ वर्णविभाविने नमः
६३७) ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः
६३८) ॐ पद्मनाभाय नमः
६३८) ॐ महागर्भाय नमः
६४०) ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः
६४१) ॐ अनिलाय नमः
६४२) ॐ अनलाय नमः
६४३) ॐ बलवते नमः
६४४) ॐ उपशान्ताय नमः
६४५) ॐ पुराणाय नमः
६४६) ॐ पुण्यचञ्चुरिणे नमः
६४७) ॐ कुरुकर्त्रे नमः
६४८) ॐ कुरुवासिने नमः
६४९) ॐ कुरुभूताय नमः
६५०) ॐ गुणौषधाय नमः (650)

६५१) ॐ सर्वाशयाय नमः
६५२) ॐ दर्भचारिणे नमः
६५३) ॐ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः
६५४) ॐ देवदेवाय नमः
६५५) ॐ सुखासक्ताय नमः
६५६) ॐ सते नमः
६५७) ॐ असते नमः
६५८) ॐ सर्वरत्नविदे नमः
६५९) ॐ कैलासगिरिवासिने नमः
६६०) ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः
६६१) ॐ कूलहारिणे नम
६६२) ॐ कूलकर्त्रे नमः
६६३) ॐ बहुविद्याय नमः
६६४) ॐ बहुप्रदाय नमः
६६५) ॐ वणिजाय नमः
६६६) ॐ वर्धकिने नमः
६६७) ॐ वृक्षाय नमः
६६८) ॐ बकुलाय नमः
६६९) ॐ चन्दनाय नमः
६७०) ॐ छदाय नमः
६७१) ॐ सारग्रीवाय नमः
६७२) ॐ महाजत्रवे नमः
६७३) ॐ अलोलाय नमः
६७४) ॐ महौषधाय नमः
६७५) ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः
६७६) ॐ सिद्धार्थाय नमः
६७७) ॐ छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः
६७८) ॐ सिंहनादाय नमः
६७९) ॐ सिंहद्रंष्ट्राय नमः
६८०) ॐ सिंहगाय नमः
६८१) ॐ सिंहवाहनाय नमः
६८२) ॐ प्रभावात्मने नमः
६८३) ॐ जगत्कालस्थालाय नमः
६८४) ॐ लोकहिताय नमः
६८५) ॐ तरवे नमः
६८६) ॐ सारङ्गाय नमः
६८७) ॐ नवचक्राङ्गाय नमः
६८८) ॐ केतुमालिने नमः
६८९) ॐ सभावनाय नमः
६९०) ॐ भूतालयाय नमः
६९१) ॐ भूतपतये नमः
६९२) ॐ अहोरात्राय नमः
६९३) ॐ अनिन्दिताय नमः
६९४) ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः
६९५) ॐ सर्वभूतानां निलयाय नमः
६९६) ॐ विभवे नमः
६९७) ॐ भवाय नमः
६९८) ॐ अमोघाय नमः
६९९) ॐ संयताय नमः
७००) ॐ अश्वाय नमः (700)

शिवसहस्रनाम भाग-१
(मन्त्र १ से ३५० तक)

शिवसहस्रनाम भाग-३
(मन्त्र ७०० से १००८ तक)

DOWNLOAD PDF