शिवसहस्रनाम भाग-२ (मन्त्र ३५१ से ७०० तक)

❀ शिवसहस्रनामावलि ❀

भाग-२/ ३०१ से ७००

३५१) ॐ विशाखाय नमः
३५२) ॐ षष्टिभागाय नमः
३५३) ॐ गवाम्पतये नमः
३५४) ॐ वज्रहस्ताय नमः
३५५) ॐ विष्कम्भिने नमः
३५६) ॐ चमूस्तम्भनाय नमः
३५७) ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः
३५८) ॐ तालाय नमः
३५९) ॐ मधवे नमः
३६०) ॐ मधुकलोचनाय नमः
३६१) ॐ वाचस्पत्याय नमः
३६२) ॐ वाजसनाय नमः
३६३) ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः
३६४) ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
३६५) ॐ लोकचारिणे नमः
३६६) ॐ सर्वचारिणे नमः
३६७) ॐ विचारविदे नमः
३६८) ॐ ईशानाय नमः
३६९) ॐ ईश्वराय नमः
३७०) ॐ कालाय नमः
३७१) ॐ निशाचारिणे नमः
३७२) ॐ पिनाकवते नमः
३७३) ॐ निमित्तस्थाय नमः
३७४) ॐ निमित्ताय नमः
३७५) ॐ नन्दये नमः
३७६) ॐ नन्दिकराय नमः
३७७) ॐ हरये नमः
३७८) ॐ नन्दीश्वराय नमः
३७९) ॐ नन्दिने नमः
३८०) ॐ नन्दनाय नमः
३८१) ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः
३८२) ॐ भगहारिणे नमः
३८३) ॐ निहन्त्रे नमः
३८४) ॐ कालाय नमः
३८५) ॐ ब्रह्मणे नमः
३८६) ॐ पितामहाय नमः
३८७) ॐ चतुर्मुखाय नमः
३८८) ॐ महालिङ्गाय नमः
३८९) ॐ चारुलिङ्गाय नमः
३९०) ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः
३९१) ॐ सुराध्यक्षाय नमः
३९२) ॐ योगाध्यक्षाय नमः
३९३) ॐ युगावहाय नमः
३९४) ॐ बीजाध्यक्षाय नमः
३९५) ॐ बीजकर्त्रे नमः
३९६) ॐ अध्यात्मानुगताय नमः
३९७) ॐ बलाय नमः
३९८) ॐ इतिहासाय नमः
३९९) ॐ सकल्पाय नमः
४००) ॐ गौतमाय नमः (400)

४०१) ॐ निशाकराय नमः
४०२) ॐ दम्भाय नमः
४०३) ॐ अदम्भाय नमः
४०४) ॐ वैदम्भाय नमः
४०५) ॐ वश्याय नमः
४०६) ॐ वशकराय नमः
४०७) ॐ कलये नमः
४०८) ॐ लोककर्त्रे नमः
४०९) ॐ पशुपतये नमः
४१०) ॐ महाकर्त्रे नमः
४११) ॐ अनौषधाय नमः
४१२) ॐ अक्षराय नमः
४१३) ॐ परमब्रह्मणे नमः
४१४) ॐ बलवते नमः
४१५) ॐ शक्राय नमः
४१६) ॐ नीतये नमः
४१७) ॐ अनीतये नमः
४१८) ॐ शुद्धात्मने नमः
४१९) ॐ शुद्धाय नमः
४२०) ॐ मान्याय नमः
४२१) ॐ गतागताय नमः
४२२) ॐ बहुप्रसादाय नमः
४२३) ॐ सुस्वप्नाय नमः
४२४) ॐ दर्पणाय नमः
४२५) ॐ अमित्रजिते नमः
४२६) ॐ वेदकाराय नमः
४२७) ॐ मन्त्रकाराय नमः
४२८) ॐ विदुषे नमः
४२९) ॐ समरमर्दनाय नमः
४३०) ॐ महामेघनिवासिने नमः
४३१) ॐ महाघोराय नमः
४३२) ॐ वशिने नमः
४३३) ॐ कराय नमः
४३४) ॐ अग्निज्वालाय नमः
४३५) ॐ महाज्वालाय नमः
४३६) ॐ अतिधूम्राय नमः
४३७) ॐ हुताय नमः
४३८) ॐ हविषे नमः
४३९) ॐ वृषणाय नमः
४४०) ॐ शंकराय नमः
४४१) ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः
४४२) ॐ धूमकेतनाय नमः
४४३) ॐ नीलाय नमः
४४४) ॐ अङ्गलुब्धाय नमः
४४५) ॐ शोभनाय नमः
४४६) ॐ निरवग्रहाय नमः
४४७) ॐ स्वस्तिदाय नमः
४४८) ॐ स्वस्तिभावाय नमः
४४९) ॐ भागिने नमः
४५०) ॐ भागकराय नमः (450)

४५१) ॐ लघवे नमः
४५२) ॐ उत्सङ्गाय नमः
४५३) ॐ महाङ्गाय नमः
४५४) ॐ महागर्भपरायणाय नमः
४५५) ॐ कृष्णवर्णाय नमः
४५६) ॐ सुवर्णाय नमः
४५७) ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः
४५८) ॐ महापादाय नमः
४५९) ॐ महाहस्ताय नमः
४६०) ॐ महाकायाय नमः
४६१) ॐ महायशसे नमः
४६२) ॐ महामूर्ध्ने नमः
४६३) ॐ महामात्राय नमः
४६४) ॐ महानेत्राय नमः
४६५) ॐ निशालयाय नमः
४६६) ॐ महान्तकाय नमः
४६७) ॐ महाकर्णाय नमः
४६८) ॐ महोष्ठाय नमः
४६९) ॐ महाहनवे नमः
४७०) ॐ महानासाय नमः
४७१) ॐ महाकम्बवे नमः
४७२) ॐ महाग्रीवाय नमः
४७३) ॐ श्मशानभाजे नमः
४७४) ॐ महावक्षसे नमः
४७५) ॐ महोरस्काय नमः
४७६) ॐ अन्तरात्मने नमः
४७७) ॐ मृगालयाय नमः
४७८) ॐ लम्बनाय नमः
४७९) ॐ लम्बितोष्ठाय नमः
४८०) ॐ महामायाय नमः
४८१) ॐ पयोनिधये नमः
४८२) ॐ महादन्ताय नमः
४८३) ॐ महाद्रंष्ट्राय नमः
४८४) ॐ महाजिह्वाय नमः
४८५) ॐ महामुखाय नमः
४८६) ॐ महानखाय नमः
४८७) ॐ महारोम्णे नमः
४८८) ॐ महाकोशाय नमः
४८९) ॐ महाजटाय नमः
४९०) ॐ प्रसन्नाय नमः
४९१) ॐ प्रसादाय नमः
४९२) ॐ प्रत्ययाय नमः
४९३) ॐ गिरिसाधनाय नमः
४९४) ॐ स्नेहनाय नमः
४९५) ॐ अस्नेहनाय नमः
४९६) ॐ अजिताय नमः
४९७) ॐ महामुनये नमः
४९८) ॐ वृक्षाकाराय नमः
४९९) ॐ वृक्षकेतवे नमः
५००) ॐ अनलाय नमः (500)

५०१) ॐ वायुवाहनाय नमः 
५०२) ॐ गण्डलिने नमः
५०३) ॐ मेरूधाम्ने नमः
५०४) ॐ देवाधिपतये नमः
५०५) ॐ अथर्वशीर्षाय नमः
५०६) ॐ सामास्याय नमः
५०७) ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः
५०८) ॐ यजुःपादभुजाय नमः
५०९) ॐ गुह्याय नमः
५१०) ॐ प्रकाशाय नमः
५११) ॐ जङ्गमाय नमः
५१२) ॐ अमोघार्थाय नमः
५१३) ॐ प्रसादाय नमः
५१४) ॐ अभिगम्याय नमः
५१५) ॐ सुदर्शनाय नमः
५१६) ॐ उपकाराय नमः
५१७) ॐ प्रियाय नमः
५१८) ॐ सर्वस्मै नमः
५१९) ॐ कनकाय नमः
५२०) ॐ काञ्चनच्छवये नमः
५२१) ॐ नाभये नमः
५२२) ॐ नन्दिकराय नमः
५२३) ॐ भावाय नमः
५२४) ॐ पुष्करस्थपतये नमः
५२५) ॐ स्थिराय नमः
५२६) ॐ द्वादशाय नमः
५२७) ॐ त्रासनाय नमः
५२८) ॐ आद्याय नमः
५२९) ॐ यज्ञाय नमः
५३०) ॐ यज्ञसमाहिताय नमः
५३१) ॐ नक्ताय नमः
५३२) ॐ कलये नमः
५३३) ॐ कालाय नमः
५३४) ॐ मकराय नमः
५३५) ॐ कालपूजिताय नमः
५३६) ॐ सगणाय नमः
५३८) ॐ गणकाराय नमः
५३८) ॐ भूतवाहनसारथये नमः
५३९) ॐ भस्मशयाय नमः
५४०) ॐ भस्मगोप्त्रे नमः
५४१) ॐ भस्मभूताय नमः
५४२) ॐ तरवे नमः
५४३) ॐ गणाय नमः
५४४) ॐ लोकपालाय नमः
५४५) ॐ अलोकाय नमः
५४६) ॐ महात्मने नमः
५४७) ॐ सर्वपूजिताय नमः
५४८) ॐ शुक्लाय नमः
५४९) ॐ त्रिशुक्लाय नमः
५५०) ॐ सम्पन्नाय नमः (550)

५५१) ॐ शुचये नमः
५५२) ॐ भूतनिषेविताय नमः
५५३) ॐ आश्रमस्थाय नमः
५५४) ॐ क्रियावस्थाय नमः
५५५) ॐ विश्वकर्ममतये नमः
५५६) ॐ वराय नमः
५५७) ॐ विशालशाखाय नमः
५५८) ॐ ताम्रोष्ठाय नमः
५५९) ॐ अम्बुजालाय नमः
५६०) ॐ सुनिश्चलाय नमः
५६१) ॐ कपिलाय नमः
५६२) ॐ कपिशाय नमः
५६३) ॐ शुक्लाय नमः
५६४) ॐ आयुषे नमः
५६५) ॐ परस्मै नमः
५६६) ॐ अपरस्मै नमः
५६७) ॐ गन्धर्वाय नमः
५६८) ॐ अदितये नमः
५६९) ॐ तार्क्ष्याय नमः
५७०) ॐ सुविज्ञेयाय नमः
५७१) ॐ सुशारदाय नमः
५७२) ॐ परश्वधायुधाय नमः
५७३) ॐ देवाय नमः
५७४) ॐ अनुकारिणे नमः
५७५) ॐ सुबान्धवाय नमः
५७६) ॐ तुम्बवीणाय नमः
५७७) ॐ महाक्रोधाय नमः
५७८) ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः
५७९) ॐ जलेशयाय नमः
५८०) ॐ उग्राय नमः
५८१) ॐ वंशकराय नमः
५८२) ॐ वंशाय नमः
५८३) ॐ वंशनादाय नमः
५८४) ॐ अनिन्दिताय नमः
५८५) ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः
५८६) ॐ मायाविने नमः
५८७) ॐ सुहृदे नमः
५८८) ॐ अनिलाय नमः
५८९) ॐ अनलाय नमः
५९०) ॐ बन्धनाय नमः
५९१) ॐ बन्धकर्त्रे नमः
५९२) ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः
५९३) ॐ सयज्ञारये नमः
५९४) ॐ सकामारये नमः
५९५) ॐ महाद्रंष्ट्राय नमः
५९६) ॐ महायुधाय नमः
५९७) ॐ बहुधा निन्दिताय नमः
५९८) ॐ शर्वाय नमः
५९९) ॐ शंकराय नमः
६००) ॐ शंकराय नमः (600)

६०१) ॐ अधनाय नमः
६०२) ॐ अमरेशाय नमः
६०३) ॐ महादेवाय नमः
६०४) ॐ विश्वदेवाय नमः
६०५) ॐ सुरारिघ्ने नमः
६०६) ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः
६०७) ॐ अनिलाभाय नमः
६०८) ॐ चेकितानाय नमः
६०९) ॐ हविषे नमः
६१०) ॐ अजैकपदे नमः
६११) ॐ कापालिने नमः
६१२) ॐ त्रिशंकवे नमः
६१३) ॐ अजिताय नमः
६१४) ॐ शिवाय नमः
६१५) ॐ धन्वन्तरये नमः
६१६) ॐ धूमकेतवे नमः
६१७) ॐ स्कन्दाय नमः
६१८) ॐ वैश्रवणाय नमः
६१९) ॐ धात्रे नमः
६२०) ॐ शक्राय नमः
६२१) ॐ विष्णवे नमः
६२२) ॐ मित्राय नमः
६२३) ॐ त्वष्ट्रे नमः
६२४) ॐ ध्रुवाय नमः
६२५) ॐ धराय नमः
६२६) ॐ प्रभावाय नमः
६२७) ॐ सर्वगाय वायवे नमः
६२८) ॐ अर्यम्णे नमः
६२९) ॐ सवित्रे नमः
६३०) ॐ रवये नमः
६३१) ॐ उषङ्गवे नमः
६३२) ॐ विधात्रे नमः
६३३) ॐ मान्धात्रे नमः
६३४) ॐ भूतभावनाय नमः
६३५) ॐ विभवे नमः
६३६) ॐ वर्णविभाविने नमः
६३७) ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः
६३८) ॐ पद्मनाभाय नमः
६३८) ॐ महागर्भाय नमः
६४०) ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः
६४१) ॐ अनिलाय नमः
६४२) ॐ अनलाय नमः
६४३) ॐ बलवते नमः
६४४) ॐ उपशान्ताय नमः
६४५) ॐ पुराणाय नमः
६४६) ॐ पुण्यचञ्चुरिणे नमः
६४७) ॐ कुरुकर्त्रे नमः
६४८) ॐ कुरुवासिने नमः
६४९) ॐ कुरुभूताय नमः
६५०) ॐ गुणौषधाय नमः (650)

६५१) ॐ सर्वाशयाय नमः
६५२) ॐ दर्भचारिणे नमः
६५३) ॐ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः
६५४) ॐ देवदेवाय नमः
६५५) ॐ सुखासक्ताय नमः
६५६) ॐ सते नमः
६५७) ॐ असते नमः
६५८) ॐ सर्वरत्नविदे नमः
६५९) ॐ कैलासगिरिवासिने नमः
६६०) ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः
६६१) ॐ कूलहारिणे नम
६६२) ॐ कूलकर्त्रे नमः
६६३) ॐ बहुविद्याय नमः
६६४) ॐ बहुप्रदाय नमः
६६५) ॐ वणिजाय नमः
६६६) ॐ वर्धकिने नमः
६६७) ॐ वृक्षाय नमः
६६८) ॐ बकुलाय नमः
६६९) ॐ चन्दनाय नमः
६७०) ॐ छदाय नमः
६७१) ॐ सारग्रीवाय नमः
६७२) ॐ महाजत्रवे नमः
६७३) ॐ अलोलाय नमः
६७४) ॐ महौषधाय नमः
६७५) ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः
६७६) ॐ सिद्धार्थाय नमः
६७७) ॐ छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः
६७८) ॐ सिंहनादाय नमः
६७९) ॐ सिंहद्रंष्ट्राय नमः
६८०) ॐ सिंहगाय नमः
६८१) ॐ सिंहवाहनाय नमः
६८२) ॐ प्रभावात्मने नमः
६८३) ॐ जगत्कालस्थालाय नमः
६८४) ॐ लोकहिताय नमः
६८५) ॐ तरवे नमः
६८६) ॐ सारङ्गाय नमः
६८७) ॐ नवचक्राङ्गाय नमः
६८८) ॐ केतुमालिने नमः
६८९) ॐ सभावनाय नमः
६९०) ॐ भूतालयाय नमः
६९१) ॐ भूतपतये नमः
६९२) ॐ अहोरात्राय नमः
६९३) ॐ अनिन्दिताय नमः
६९४) ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः
६९५) ॐ सर्वभूतानां निलयाय नमः
६९६) ॐ विभवे नमः
६९७) ॐ भवाय नमः
६९८) ॐ अमोघाय नमः
६९९) ॐ संयताय नमः
७००) ॐ अश्वाय नमः (700)

शिवसहस्रनाम भाग-१
(मन्त्र १ से ३५० तक)

शिवसहस्रनाम भाग-३
(मन्त्र ७०० से १००८ तक)

DOWNLOAD PDF

9 Comments

  1. tofdupefe January 25, 2023
  2. tofdupefe February 4, 2023
  3. Boasexy March 8, 2023
  4. Idecy May 18, 2023
  5. Zemia May 23, 2023
  6. Rut May 25, 2023
  7. vag May 26, 2023
  8. unope May 26, 2023
  9. Tuh May 30, 2023

Leave a Reply