शिवसहस्रनाम भाग-३ (मन्त्र ७०० से १००८ तक)

❀ शिवसहस्रनामावलि ❀

भाग-३/ ७०१ से १००८

७०१) ॐ भोजनाय नमः
७०२) ॐ प्राणधारणाय नमः
७०३) ॐ धृतिमते नमः
७०४) ॐ मतिमते नमः
७०५) ॐ दक्षाय नमः
७०६) ॐ सत्कृताय नमः
७०७) ॐ युगाधिपाय नमः
७०८) ॐ गोपालये नमः
७०९) ॐ गोपतये नमः
७१०) ॐ ग्रामाय नमः
७११) ॐ गोचर्मवसनाय नमः
७१२) ॐ हरये नमः
७१३) ॐ हिरण्यबाहवे नमः
७१४) ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः
७१५) ॐ प्रकृष्टारये नमः
७१६) ॐ महाहर्षाय नमः
७१७) ॐ जितकामाय नमः
७१८) ॐ जितेन्द्रियाय नमः
७१९) ॐ गान्धाराय नमः
७२०) ॐ सुवासाय नमः
७२१) ॐ तपःसक्ताय नमः
७२२) ॐ रतये नमः
७२३) ॐ नराय नमः
७२४) ॐ महागीताय नमः
७२५) ॐ महानृत्याय नमः
७२६) ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः
७२७) ॐ महाकेतवे नमः
७२८) ॐ महाधातवे नमः
७२९) ॐ नैकसानुचराय नमः
७३०) ॐ चलाय नमः
७३१) ॐ आवेदनीयाय नमः
७३२) ॐ आदेशाय नमः
७३३) ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः
७३४) ॐ तोरणाय नमः
७३५) ॐ तारणाय नमः
७३६) ॐ वाताय नमः
७३७) ॐ परिध्यै नमः
७३८) ॐ पतिखेचराय नमः
७३९) ॐ संयोगवर्धनाय नमः
७४०) ॐ वृद्धाय नमः
७४१) ॐ अतिवृद्धाय नमः
७४२) ॐ गुणाधिकाय नमः
७४३) ॐ नित्याय आत्मसहायाय नमः
७४४) ॐ देवासुरपतये नमः
७४५) ॐ पत्ये नमः
७४६) ॐ युक्ताय नमः
७४७) ॐ युक्तबाहवे नमः
७४८) ॐ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः
७४९) ॐ आषाढाय नमः
७५०) ॐ सुषाढाय नमः (750)

७५१) ॐ ध्रुवाय नमः
७५२) ॐ हरिणाय नमः
७५३) ॐ हराय नमः
७५४) ॐ आवर्तमानेभ्यो वपुषे नमः
७५५) ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः
७५६) ॐ महापथाय नमः
७५७) ॐ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः
७५८) ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः
७५९) ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः
७६०) ॐ सर्वयोगिने नमः
७६१) ॐ महाबलाय नमः
७६२) ॐ समाम्नायाय नमः
७६३) ॐ असमाम्नायाय नमः
७६४) ॐ तीर्थदेवाय नमः
७६५) ॐ महारथाय नमः
७६६) ॐ निर्जीवाय नमः
७६७) ॐ जीवनाय नमः
७६८) ॐ मन्त्राय नमः
७६९) ॐ शुभाक्षाय नमः
७७०) ॐ बहुकर्कशाय नमः
७७१) ॐ रत्नप्रभूताय नमः
७७२) ॐ रत्नाङ्गाय नमः
७७३) ॐ महार्णवनिपानविदे नमः
७७४) ॐ मूलाय नमः
७७५) ॐ विशालाय नमः
७७६) ॐ अमृताय नमः
७७७) ॐ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः
७७८) ॐ तपोनिधये नमः
७७९) ॐ आरोहणाय नमः
७८०) ॐ अधिरोहाय नमः
७८१) ॐ शीलधारिणे नमः
७८२) ॐ महायशसे नमः
७८३) ॐ सेनाकल्पाय नमः
७८४) ॐ महाकल्पाय नमः
७८५) ॐ योगाय नमः
७८६) ॐ युगकराय नमः
७८७) ॐ हरये नमः
७८८) ॐ युगरूपाय नमः
७८९) ॐ महारूपाय नमः
७९०) ॐ महानागहनाय नमः
७९१) ॐ अवधाय नमः
७९२) ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः
७९३) ॐ पादाय नमः
७९४) ॐ पण्डिताय नमः
७९५) ॐ अचलोपमाय नमः
७९६) ॐ बहुमालाय नमः
७९७) ॐ महामालाय नमः
७९८) ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः
७९९) ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः
८००) ॐ त्रियुगाय नमः (800)

८०१) ॐ सफलोदयाय नमः
८०२) ॐ त्रिलोचनाय नमः
८०३) ॐ विषण्णाङ्गाय नमः
८०४) ॐ मणिविद्धाय नमः
८०५) ॐ जटाधराय नमः
८०६) ॐ विन्दवे नमः
८०६) ॐ विसर्गाय नमः
८०८) ॐ सुमुखाय नमः
८०९) ॐ शराय नमः
८१०) ॐ सर्वायुधाय नमः
८११) ॐ सहाय नमः
८१२) ॐ निवेदनाय नमः
८१३) ॐ सुखाजाताय नमः
८१४) ॐ सुगन्धाराय नमः
८१५) ॐ महाधनुषे नमः
८१६) ॐ भगवते गन्धपालि नमः
८१७) ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः
८१८) ॐ मन्थानाय बहुलाय वायवे नमः
८१९) ॐ सकलाय नमः
८२०) ॐ सर्वलोचनाय नमः
८२१) ॐ तलस्तालाय नमः
८२२) ॐ करस्थालिने नमः
८२३) ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः
८२४) ॐ महते नमः
८२५) ॐ छत्राय नमः
८२६) ॐ सुच्छत्राय नमः
८२७) ॐ विख्यातलोकाय नमः
८२८) ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः
८२९) ॐ मुण्डाय नमः
८३०) ॐ विरूपाय नमः
८३१) ॐ विकृताय नमः
८३२) ॐ दण्डिने नमः
८३३) ॐ कुण्डिने नमः
८३४) ॐ विकुर्वणाय नमः
८३५) ॐ हर्यक्षाय नमः
८३६) ॐ ककुभाय नमः
८३७) ॐ वज्रिणे नमः
८३८) ॐ शतजिह्वाय नमः
८३९) ॐ सहस्रपादे सहस्रमूर्ध्ने नमः
८४०) ॐ देवेन्द्राय नमः
८४१) ॐ सर्वदेवमयाय नमः
८४२) ॐ गुरवे नमः
८४३) ॐ सहस्रबाहवे नमः
८४४) ॐ सर्वाङ्गाय नमः
८४५) ॐ शरण्याय नमः
८४६) ॐ सर्वलोककृते नमः
८४७) ॐ पवित्राय नमः
८४८) ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः
८४९) ॐ कनिष्ठाय नमः
८५०) ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः (850)

८५१) ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः
८५२) ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः
८५३) ॐ पद्मगर्भाय नमः
८५४) ॐ महागर्भाय नमः
८५५) ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः
८५६) ॐ जलोद्भवाय नमः
८५७) ॐ गभस्तये नमः
८५८) ॐ ब्रह्मकृते नमः
८५९) ॐ ब्रह्मिणे नमः
८६०) ॐ ब्रह्मविदे नमः
८६१) ॐ ब्राह्मणाय नमः
८६२) ॐ गतये नमः
८६३) ॐ अनन्तरूपाय नमः
८६४) ॐ नैकात्मने नमः
८६५) ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः
८६६) ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः
८६७) ॐ पशुपतये नमः
८६८) ॐ वातरंहसे नमः
८६९) ॐ मनोजवाय नमः
८७०) ॐ चन्दनिने नमः
८७१) ॐ पद्मनालाग्राय नमः
८७२) ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः
८७३) ॐ नराय नमः
८७४) ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः
८७५) ॐ नीलमौलये नमः
८७६) ॐ पिनाकधृते नमः
८७७) ॐ उमापतये नमः
८७८) ॐ उमाकान्ताय नमः
८७९) ॐ जाह्नवीधृते नमः
८८०) ॐ उमाधवाय नमः
८८१) ॐ वराय वराहाय नमः
८८२) ॐ वरदाय नमः
८८३) ॐ वरेण्याय नमः
८८४) ॐ सुमहास्वनाय नमः
८८५) ॐ महाप्रसादाय नमः
८८६) ॐ दमनाय नमः,
८८७) ॐ शत्रुघ्ने नमः
८८८) ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः
८८९) ॐ पीतात्मने नमः
८९०) ॐ परमात्मने नमः
८९१) ॐ प्रयतात्मने नमः
८९२) ॐ प्रधानधृते नमः
८९३) ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः
८९४) ॐ त्र्यक्षाय नमः
८९५) ॐ धर्मसाधारणाय वराय नमः
८९६) ॐ चराचरात्मने नमः
८९७) ॐ सूक्ष्मात्मने नमः
८९८) ॐ अमृत गोवृषेश्वराय नमः
८९९) ॐ साध्यर्षये नमः
९००) ॐ आदित्याय वसवे नमः (900)

९०१) ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः
९०२) ॐ व्यासाय नमः
९०३) ॐ सुसंक्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः
९०४) ॐ पर्ययाय नराय नमः
९०५) ॐ ऋतवे नमः
९०६) ॐ संवत्सराय नमः
९०७) ॐ मासाय नमः
९०८) ॐ पक्षाय नमः
९०९) ॐ संख्यासमापनाय नमः
९१०) ॐ कलाभ्यो नमः
९११) ॐ काष्ठाभ्यो नमः
९१२) ॐ लवेभ्यो नमः
९१३) ॐ मात्राभ्यो नमः
९१४) ॐ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः
९१५) ॐ क्षणेभ्यो नमः
९१६) ॐ विश्वक्षेत्राय नमः
९१७) ॐ प्रजाबीजाय नमः
९१८) ॐ लिङ्गाय नमः
९१९) ॐ आद्याय निर्गमाय नमः
९२०) ॐ सते नमः
९२१) ॐ असते नमः
९२२) ॐ व्यक्ताय नमः
९२३) ॐ अव्यक्ताय नमः
९२४) ॐ पित्रे नमः
९२५) ॐ मात्रे नमः
९२६) ॐ पितामहाय नमः
९२७) ॐ स्वर्गद्वाराय नमः
९२८) ॐ प्रजाद्वाराय नमः
९२९) ॐ मोक्षद्वाराय नमः
९३०) ॐ त्रिविष्टपाय नमः
९३१) ॐ निर्वाणाय नमः
९३२) ॐ ह्लादनाय नमः
९३३) ॐ ब्रह्मलोकाय नमः
९३४) ॐ परस्यै गतये नमः
९३५) ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः
९३६) ॐ देवासुरपरायणाय नमः
९३७) ॐ देवासुरगुरवे नमः
९३८) ॐ देवाय नमः
९३९) ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः
९४०) ॐ देवासुरमहामात्राय नमः
९४१) ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः
९४२) ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः
९४३) ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः
९४४) ॐ देवातिदेवाय नमः
९४५) ॐ देवर्षये नमः
९४६) ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः
९४७) ॐ देवासुरेश्वराय नमः
९४८) ॐ विश्वस्मै नमः
९४९) ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः
९५०) ॐ सर्वदेवमयाय नमः(950)

९५१) ॐ अचिन्त्याय नमः
९५२) ॐ देवात्मने नमः
९५३) ॐ आत्मसम्भवाय नमः
९५४) ॐ उद्भिदे नमः
९५५) ॐ त्रिविक्रमाय नमः
९५६) ॐ वैद्याय नमः
९५७) ॐ विरजसे नमः
९५८) ॐ नीरजसे नमः
९५९) ॐ अमराय नमः
९६०) ॐ ईड्याय नमः
९६१) ॐ हस्तीश्वराय नमः
९६२) ॐ व्याघ्राय नमः
९६३) ॐ देवसिंहाय नमः
९६४) ॐ नरर्षभाय नमः
९६५) ॐ विबुधाय नमः
९६६) ॐ अग्रवराय नमः
९६७) ॐ सूक्ष्माय नमः
९६८) ॐ सर्वदेवाय नमः
९६९) ॐ तपोमयाय नमः
९७०) ॐ सुयुक्ताय नमः
९७१) ॐ शोभनाय नमः
९७२) ॐ वज्रिणे नमः
९७३) ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः
९७४) ॐ अव्ययाय नमः
९७५) ॐ गुहाय नमः
९७६) ॐ कान्ताय नमः
९७७) ॐ निजाय सर्गाय नमः
९७८) ॐ पवित्राय नमः
९७९) ॐ सर्वपावनाय नमः
९८०) ॐ शृङ्गिणे नमः
९८१) ॐ शृङ्गप्रियाय नमः
९८२) ॐ बभ्रवे नमः
९८३) ॐ राजराजाय नमः
९८४) ॐ निरामयाय नमः
९८५) ॐ अभिरामाय नमः
९८६) ॐ सुरगणाय नमः
९८७) ॐ विरामाय नमः
९८८) ॐ सर्वसाधनाय नमः
९८९) ॐ ललाटाक्षाय नमः
९९०) ॐ विश्वदेवाय नमः
९९१) ॐ हरिणाय नमः
९९२) ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः
९९३) ॐ स्थावराणां पतये नमः
९९४) ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः
९९५) ॐ सिद्धार्थाय नमः
९९६) ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः
९९७) ॐ अचिन्ताय नमः
९९८) ॐ सत्यव्रताय नमः
९९९) ॐ शुचये नमः
१०००) ॐ व्रताधिपाय नमः (1000)

१००१) ॐ परस्मै नमः
१००२) ॐ ब्रह्मणे नमः
१००३) ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः
१००४) ॐ विमुक्ताय नमः
१००५) ॐ मुक्ततेजसे नमः
१००६) ॐ श्रीमते नमः
१००७) ॐ श्रीवर्धनाय नमः
१००८) ॐ श्री जगते नमः (1008)

।।इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि श्री शिवसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा।।

शिवसहस्रनाम भाग-१
(मन्त्र १ से ३५० तक)

शिवसहस्रनाम भाग-२
(मन्त्र ३५१ से ७०० तक)

Download PDF

27 Comments

 1. közbeszerzési tanácsadás January 16, 2023
 2. Kayamma January 19, 2023
 3. coursework based degrees January 23, 2023
 4. do my coursework January 24, 2023
 5. coursework writing January 24, 2023
 6. tofdupefe January 24, 2023
 7. tofdupefe January 24, 2023
 8. coursework geography January 24, 2023
 9. VapImmalt January 25, 2023
 10. tofdupefe January 25, 2023
 11. coursework degree January 25, 2023
 12. coursework umich stats January 25, 2023
 13. tofdupefe January 25, 2023
 14. Ges January 30, 2023
 15. maths private tutor near me February 1, 2023
 16. tofdupefe February 2, 2023
 17. tofdupefe February 3, 2023
 18. Rib February 3, 2023
 19. lek February 4, 2023
 20. tofdupefe February 4, 2023
 21. neare February 7, 2023
 22. free single date February 7, 2023
 23. free dating services February 8, 2023

Leave a Reply