शिवसहस्रनाम भाग-३ (मन्त्र ७०० से १००८ तक)

❀ शिवसहस्रनामावलि ❀

भाग-३/ ७०१ से १००८

७०१) ॐ भोजनाय नमः
७०२) ॐ प्राणधारणाय नमः
७०३) ॐ धृतिमते नमः
७०४) ॐ मतिमते नमः
७०५) ॐ दक्षाय नमः
७०६) ॐ सत्कृताय नमः
७०७) ॐ युगाधिपाय नमः
७०८) ॐ गोपालये नमः
७०९) ॐ गोपतये नमः
७१०) ॐ ग्रामाय नमः
७११) ॐ गोचर्मवसनाय नमः
७१२) ॐ हरये नमः
७१३) ॐ हिरण्यबाहवे नमः
७१४) ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः
७१५) ॐ प्रकृष्टारये नमः
७१६) ॐ महाहर्षाय नमः
७१७) ॐ जितकामाय नमः
७१८) ॐ जितेन्द्रियाय नमः
७१९) ॐ गान्धाराय नमः
७२०) ॐ सुवासाय नमः
७२१) ॐ तपःसक्ताय नमः
७२२) ॐ रतये नमः
७२३) ॐ नराय नमः
७२४) ॐ महागीताय नमः
७२५) ॐ महानृत्याय नमः
७२६) ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः
७२७) ॐ महाकेतवे नमः
७२८) ॐ महाधातवे नमः
७२९) ॐ नैकसानुचराय नमः
७३०) ॐ चलाय नमः
७३१) ॐ आवेदनीयाय नमः
७३२) ॐ आदेशाय नमः
७३३) ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः
७३४) ॐ तोरणाय नमः
७३५) ॐ तारणाय नमः
७३६) ॐ वाताय नमः
७३७) ॐ परिध्यै नमः
७३८) ॐ पतिखेचराय नमः
७३९) ॐ संयोगवर्धनाय नमः
७४०) ॐ वृद्धाय नमः
७४१) ॐ अतिवृद्धाय नमः
७४२) ॐ गुणाधिकाय नमः
७४३) ॐ नित्याय आत्मसहायाय नमः
७४४) ॐ देवासुरपतये नमः
७४५) ॐ पत्ये नमः
७४६) ॐ युक्ताय नमः
७४७) ॐ युक्तबाहवे नमः
७४८) ॐ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः
७४९) ॐ आषाढाय नमः
७५०) ॐ सुषाढाय नमः (750)

७५१) ॐ ध्रुवाय नमः
७५२) ॐ हरिणाय नमः
७५३) ॐ हराय नमः
७५४) ॐ आवर्तमानेभ्यो वपुषे नमः
७५५) ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः
७५६) ॐ महापथाय नमः
७५७) ॐ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः
७५८) ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः
७५९) ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः
७६०) ॐ सर्वयोगिने नमः
७६१) ॐ महाबलाय नमः
७६२) ॐ समाम्नायाय नमः
७६३) ॐ असमाम्नायाय नमः
७६४) ॐ तीर्थदेवाय नमः
७६५) ॐ महारथाय नमः
७६६) ॐ निर्जीवाय नमः
७६७) ॐ जीवनाय नमः
७६८) ॐ मन्त्राय नमः
७६९) ॐ शुभाक्षाय नमः
७७०) ॐ बहुकर्कशाय नमः
७७१) ॐ रत्नप्रभूताय नमः
७७२) ॐ रत्नाङ्गाय नमः
७७३) ॐ महार्णवनिपानविदे नमः
७७४) ॐ मूलाय नमः
७७५) ॐ विशालाय नमः
७७६) ॐ अमृताय नमः
७७७) ॐ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः
७७८) ॐ तपोनिधये नमः
७७९) ॐ आरोहणाय नमः
७८०) ॐ अधिरोहाय नमः
७८१) ॐ शीलधारिणे नमः
७८२) ॐ महायशसे नमः
७८३) ॐ सेनाकल्पाय नमः
७८४) ॐ महाकल्पाय नमः
७८५) ॐ योगाय नमः
७८६) ॐ युगकराय नमः
७८७) ॐ हरये नमः
७८८) ॐ युगरूपाय नमः
७८९) ॐ महारूपाय नमः
७९०) ॐ महानागहनाय नमः
७९१) ॐ अवधाय नमः
७९२) ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः
७९३) ॐ पादाय नमः
७९४) ॐ पण्डिताय नमः
७९५) ॐ अचलोपमाय नमः
७९६) ॐ बहुमालाय नमः
७९७) ॐ महामालाय नमः
७९८) ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः
७९९) ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः
८००) ॐ त्रियुगाय नमः (800)

८०१) ॐ सफलोदयाय नमः
८०२) ॐ त्रिलोचनाय नमः
८०३) ॐ विषण्णाङ्गाय नमः
८०४) ॐ मणिविद्धाय नमः
८०५) ॐ जटाधराय नमः
८०६) ॐ विन्दवे नमः
८०६) ॐ विसर्गाय नमः
८०८) ॐ सुमुखाय नमः
८०९) ॐ शराय नमः
८१०) ॐ सर्वायुधाय नमः
८११) ॐ सहाय नमः
८१२) ॐ निवेदनाय नमः
८१३) ॐ सुखाजाताय नमः
८१४) ॐ सुगन्धाराय नमः
८१५) ॐ महाधनुषे नमः
८१६) ॐ भगवते गन्धपालि नमः
८१७) ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः
८१८) ॐ मन्थानाय बहुलाय वायवे नमः
८१९) ॐ सकलाय नमः
८२०) ॐ सर्वलोचनाय नमः
८२१) ॐ तलस्तालाय नमः
८२२) ॐ करस्थालिने नमः
८२३) ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः
८२४) ॐ महते नमः
८२५) ॐ छत्राय नमः
८२६) ॐ सुच्छत्राय नमः
८२७) ॐ विख्यातलोकाय नमः
८२८) ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः
८२९) ॐ मुण्डाय नमः
८३०) ॐ विरूपाय नमः
८३१) ॐ विकृताय नमः
८३२) ॐ दण्डिने नमः
८३३) ॐ कुण्डिने नमः
८३४) ॐ विकुर्वणाय नमः
८३५) ॐ हर्यक्षाय नमः
८३६) ॐ ककुभाय नमः
८३७) ॐ वज्रिणे नमः
८३८) ॐ शतजिह्वाय नमः
८३९) ॐ सहस्रपादे सहस्रमूर्ध्ने नमः
८४०) ॐ देवेन्द्राय नमः
८४१) ॐ सर्वदेवमयाय नमः
८४२) ॐ गुरवे नमः
८४३) ॐ सहस्रबाहवे नमः
८४४) ॐ सर्वाङ्गाय नमः
८४५) ॐ शरण्याय नमः
८४६) ॐ सर्वलोककृते नमः
८४७) ॐ पवित्राय नमः
८४८) ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः
८४९) ॐ कनिष्ठाय नमः
८५०) ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः (850)

८५१) ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः
८५२) ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः
८५३) ॐ पद्मगर्भाय नमः
८५४) ॐ महागर्भाय नमः
८५५) ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः
८५६) ॐ जलोद्भवाय नमः
८५७) ॐ गभस्तये नमः
८५८) ॐ ब्रह्मकृते नमः
८५९) ॐ ब्रह्मिणे नमः
८६०) ॐ ब्रह्मविदे नमः
८६१) ॐ ब्राह्मणाय नमः
८६२) ॐ गतये नमः
८६३) ॐ अनन्तरूपाय नमः
८६४) ॐ नैकात्मने नमः
८६५) ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः
८६६) ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः
८६७) ॐ पशुपतये नमः
८६८) ॐ वातरंहसे नमः
८६९) ॐ मनोजवाय नमः
८७०) ॐ चन्दनिने नमः
८७१) ॐ पद्मनालाग्राय नमः
८७२) ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः
८७३) ॐ नराय नमः
८७४) ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः
८७५) ॐ नीलमौलये नमः
८७६) ॐ पिनाकधृते नमः
८७७) ॐ उमापतये नमः
८७८) ॐ उमाकान्ताय नमः
८७९) ॐ जाह्नवीधृते नमः
८८०) ॐ उमाधवाय नमः
८८१) ॐ वराय वराहाय नमः
८८२) ॐ वरदाय नमः
८८३) ॐ वरेण्याय नमः
८८४) ॐ सुमहास्वनाय नमः
८८५) ॐ महाप्रसादाय नमः
८८६) ॐ दमनाय नमः,
८८७) ॐ शत्रुघ्ने नमः
८८८) ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः
८८९) ॐ पीतात्मने नमः
८९०) ॐ परमात्मने नमः
८९१) ॐ प्रयतात्मने नमः
८९२) ॐ प्रधानधृते नमः
८९३) ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः
८९४) ॐ त्र्यक्षाय नमः
८९५) ॐ धर्मसाधारणाय वराय नमः
८९६) ॐ चराचरात्मने नमः
८९७) ॐ सूक्ष्मात्मने नमः
८९८) ॐ अमृत गोवृषेश्वराय नमः
८९९) ॐ साध्यर्षये नमः
९००) ॐ आदित्याय वसवे नमः (900)

९०१) ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः
९०२) ॐ व्यासाय नमः
९०३) ॐ सुसंक्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः
९०४) ॐ पर्ययाय नराय नमः
९०५) ॐ ऋतवे नमः
९०६) ॐ संवत्सराय नमः
९०७) ॐ मासाय नमः
९०८) ॐ पक्षाय नमः
९०९) ॐ संख्यासमापनाय नमः
९१०) ॐ कलाभ्यो नमः
९११) ॐ काष्ठाभ्यो नमः
९१२) ॐ लवेभ्यो नमः
९१३) ॐ मात्राभ्यो नमः
९१४) ॐ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः
९१५) ॐ क्षणेभ्यो नमः
९१६) ॐ विश्वक्षेत्राय नमः
९१७) ॐ प्रजाबीजाय नमः
९१८) ॐ लिङ्गाय नमः
९१९) ॐ आद्याय निर्गमाय नमः
९२०) ॐ सते नमः
९२१) ॐ असते नमः
९२२) ॐ व्यक्ताय नमः
९२३) ॐ अव्यक्ताय नमः
९२४) ॐ पित्रे नमः
९२५) ॐ मात्रे नमः
९२६) ॐ पितामहाय नमः
९२७) ॐ स्वर्गद्वाराय नमः
९२८) ॐ प्रजाद्वाराय नमः
९२९) ॐ मोक्षद्वाराय नमः
९३०) ॐ त्रिविष्टपाय नमः
९३१) ॐ निर्वाणाय नमः
९३२) ॐ ह्लादनाय नमः
९३३) ॐ ब्रह्मलोकाय नमः
९३४) ॐ परस्यै गतये नमः
९३५) ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः
९३६) ॐ देवासुरपरायणाय नमः
९३७) ॐ देवासुरगुरवे नमः
९३८) ॐ देवाय नमः
९३९) ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः
९४०) ॐ देवासुरमहामात्राय नमः
९४१) ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः
९४२) ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः
९४३) ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः
९४४) ॐ देवातिदेवाय नमः
९४५) ॐ देवर्षये नमः
९४६) ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः
९४७) ॐ देवासुरेश्वराय नमः
९४८) ॐ विश्वस्मै नमः
९४९) ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः
९५०) ॐ सर्वदेवमयाय नमः(950)

९५१) ॐ अचिन्त्याय नमः
९५२) ॐ देवात्मने नमः
९५३) ॐ आत्मसम्भवाय नमः
९५४) ॐ उद्भिदे नमः
९५५) ॐ त्रिविक्रमाय नमः
९५६) ॐ वैद्याय नमः
९५७) ॐ विरजसे नमः
९५८) ॐ नीरजसे नमः
९५९) ॐ अमराय नमः
९६०) ॐ ईड्याय नमः
९६१) ॐ हस्तीश्वराय नमः
९६२) ॐ व्याघ्राय नमः
९६३) ॐ देवसिंहाय नमः
९६४) ॐ नरर्षभाय नमः
९६५) ॐ विबुधाय नमः
९६६) ॐ अग्रवराय नमः
९६७) ॐ सूक्ष्माय नमः
९६८) ॐ सर्वदेवाय नमः
९६९) ॐ तपोमयाय नमः
९७०) ॐ सुयुक्ताय नमः
९७१) ॐ शोभनाय नमः
९७२) ॐ वज्रिणे नमः
९७३) ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः
९७४) ॐ अव्ययाय नमः
९७५) ॐ गुहाय नमः
९७६) ॐ कान्ताय नमः
९७७) ॐ निजाय सर्गाय नमः
९७८) ॐ पवित्राय नमः
९७९) ॐ सर्वपावनाय नमः
९८०) ॐ शृङ्गिणे नमः
९८१) ॐ शृङ्गप्रियाय नमः
९८२) ॐ बभ्रवे नमः
९८३) ॐ राजराजाय नमः
९८४) ॐ निरामयाय नमः
९८५) ॐ अभिरामाय नमः
९८६) ॐ सुरगणाय नमः
९८७) ॐ विरामाय नमः
९८८) ॐ सर्वसाधनाय नमः
९८९) ॐ ललाटाक्षाय नमः
९९०) ॐ विश्वदेवाय नमः
९९१) ॐ हरिणाय नमः
९९२) ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः
९९३) ॐ स्थावराणां पतये नमः
९९४) ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः
९९५) ॐ सिद्धार्थाय नमः
९९६) ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः
९९७) ॐ अचिन्ताय नमः
९९८) ॐ सत्यव्रताय नमः
९९९) ॐ शुचये नमः
१०००) ॐ व्रताधिपाय नमः (1000)

१००१) ॐ परस्मै नमः
१००२) ॐ ब्रह्मणे नमः
१००३) ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः
१००४) ॐ विमुक्ताय नमः
१००५) ॐ मुक्ततेजसे नमः
१००६) ॐ श्रीमते नमः
१००७) ॐ श्रीवर्धनाय नमः
१००८) ॐ श्री जगते नमः (1008)

।।इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि श्री शिवसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा।।

शिवसहस्रनाम भाग-१
(मन्त्र १ से ३५० तक)

शिवसहस्रनाम भाग-२
(मन्त्र ३५१ से ७०० तक)

Download PDF

279 Comments

 1. közbeszerzési tanácsadás January 16, 2023
 2. Kayamma January 19, 2023
 3. coursework based degrees January 23, 2023
 4. do my coursework January 24, 2023
 5. coursework writing January 24, 2023
 6. tofdupefe January 24, 2023
 7. tofdupefe January 24, 2023
 8. coursework geography January 24, 2023
 9. VapImmalt January 25, 2023
 10. tofdupefe January 25, 2023
 11. coursework degree January 25, 2023
 12. coursework umich stats January 25, 2023
 13. tofdupefe January 25, 2023
 14. Ges January 30, 2023
 15. maths private tutor near me February 1, 2023
 16. tofdupefe February 2, 2023
 17. tofdupefe February 3, 2023
 18. Rib February 3, 2023
 19. lek February 4, 2023
 20. tofdupefe February 4, 2023
 21. neare February 7, 2023
 22. free single date February 7, 2023
 23. free dating services February 8, 2023
 24. meet women free February 9, 2023
 25. meet singles February 9, 2023
 26. 100% free dating service February 9, 2023
 27. date online free site February 9, 2023
 28. free date site February 10, 2023
 29. free local singles February 10, 2023
 30. free dating services February 11, 2023
 31. Europa Road February 18, 2023
 32. https://g.co/kgs/oVWHMg February 18, 2023
 33. essays writing services February 24, 2023
 34. . February 24, 2023
 35. The Magnes Zionist February 24, 2023
 36. best college essay service February 24, 2023
 37. Yiddish Leksikon February 24, 2023
 38. community service essay sample February 24, 2023
 39. ยูฟ่าเบท February 25, 2023
 40. buy essay papers online February 25, 2023
 41. 홈타이 February 25, 2023
 42. essay writing helper February 25, 2023
 43. us essay writing services February 26, 2023
 44. Real doll February 26, 2023
 45. websites for essay writing February 26, 2023
 46. civil service essay February 27, 2023
 47. help on essays February 27, 2023
 48. online help with essay writing February 27, 2023
 49. write my essay help February 28, 2023
 50. help write an essay online February 28, 2023
 51. essay writer website February 28, 2023
 52. custom essays service February 28, 2023
 53. visita nuestra empresa March 1, 2023
 54. ibrahim murat gunduz March 1, 2023
 55. vidio bokep jepang March 3, 2023
 56. Bokep Jepang March 4, 2023
 57. Nadlide March 8, 2023
 58. Boasexy March 8, 2023
 59. Amplia experiencia March 10, 2023
 60. Cerrajeros Cartagena March 10, 2023
 61. mini sex doll March 10, 2023
 62. Sex March 14, 2023
 63. teinin saattajat March 14, 2023
 64. Alpha php for sale March 15, 2023
 65. https://g-o-l-d-i-r-a.com March 15, 2023
 66. tolol March 15, 2023
 67. Turkey tour from USA March 16, 2023
 68. Psymn March 17, 2023
 69. fast us shipping March 18, 2023
 70. Bokep Indonesia March 20, 2023
 71. Bokep Indonesia March 20, 2023
 72. Situs Bokep March 20, 2023
 73. Bokep Jilbab March 21, 2023
 74. scrap car removal burnaby March 21, 2023
 75. Reis March 22, 2023
 76. bokep indo March 22, 2023
 77. memek montok March 22, 2023
 78. ym-2681h March 24, 2023
 79. cute sex doll March 24, 2023
 80. plush sex doll March 24, 2023
 81. read more March 27, 2023
 82. Oxnard dentist Farnad March 27, 2023
 83. Expert Cyber Protection March 28, 2023
 84. memek montok March 30, 2023
 85. nyc asian escort March 30, 2023
 86. click here March 30, 2023
 87. pídenos un presupuesto March 31, 2023
 88. persuasive essay help April 2, 2023
 89. IPTV Streaming Service April 2, 2023
 90. KoreyPes April 4, 2023
 91. free photobooth April 4, 2023
 92. aba therapy chicago April 7, 2023
 93. M03151-3D3 April 8, 2023
 94. NM22V April 8, 2023
 95. New York Asian Escort April 9, 2023
 96. driving lessons April 9, 2023
 97. turbo vpn download April 10, 2023
 98. top vpn services April 10, 2023
 99. slot xingaming April 11, 2023
 100. vpn windows 10 April 11, 2023
 101. coste de la reforma April 11, 2023
 102. advantplay slot demo April 11, 2023
 103. ibrahim murat gündüz April 11, 2023
 104. 100% free vpn April 12, 2023
 105. microgaming login April 12, 2023
 106. acheter des cryptos April 12, 2023
 107. pintura epoxi madrid April 13, 2023
 108. Hair Care Products April 13, 2023
 109. electronic goods April 13, 2023
 110. Additional Info April 14, 2023
 111. mano de obra altamente April 14, 2023
 112. vpn definition April 14, 2023
 113. windscribe free vpn April 14, 2023
 114. ghost vpn April 15, 2023
 115. Website Design Packages April 15, 2023
 116. completely free vpn April 15, 2023
 117. slot game April 15, 2023
 118. super vpn April 15, 2023
 119. visita nuestra pagina web April 16, 2023
 120. visita nuestra pagina web April 16, 2023
 121. informate April 16, 2023
 122. NYC asian escort April 16, 2023
 123. website design April 16, 2023
 124. booda April 20, 2023
 125. Bak April 20, 2023
 126. 출장안마 April 20, 2023
 127. 부산출장안마 April 20, 2023
 128. https://jose119.com April 20, 2023
 129. live online casino April 21, 2023
 130. Waynegow April 22, 2023
 131. free play online casino April 22, 2023
 132. Navetta Pisa Firenze April 22, 2023
 133. bon casino April 23, 2023
 134. online casinos real cash April 23, 2023
 135. free casinos online April 23, 2023
 136. reformas pisos April 24, 2023
 137. reformas pisos zaragoza April 24, 2023
 138. berberine afvallen April 24, 2023
 139. caseine April 24, 2023
 140. free online slots April 24, 2023
 141. surgawin April 25, 2023
 142. Private RDP April 25, 2023
 143. my website April 25, 2023
 144. juegos sexuales tirolinas April 26, 2023
 145. viagra con tirolina April 26, 2023
 146. pharmacy canada April 27, 2023
 147. w88 April 28, 2023
 148. lucky slots 777 free play April 29, 2023
 149. 777 casino April 29, 2023
 150. CesarBup April 29, 2023
 151. youtube slots 2022 vegas April 30, 2023
 152. slotomaniaslotfreecasino April 30, 2023
 153. Website April 30, 2023
 154. caesars online casino April 30, 2023
 155. Playslot77 May 1, 2023
 156. buy viagra May 3, 2023
 157. atención al cliente May 4, 2023
 158. nuestra lista cientes May 4, 2023
 159. شرط بندی May 5, 2023
 160. Sales May 7, 2023
 161. Furniture May 7, 2023
 162. 토토 May 8, 2023
 163. reformas integrales May 9, 2023
 164. reformas casas viejas May 10, 2023
 165. opleiding hovenier May 10, 2023
 166. opleiding hovenier May 10, 2023
 167. asian escorts new york May 10, 2023
 168. multiservicios tristar May 10, 2023
 169. hovenier opleiding May 11, 2023
 170. opleiding hovenier May 11, 2023
 171. Reformas ambientales May 15, 2023
 172. Reformas de vivienda May 15, 2023
 173. Probate May 15, 2023
 174. CBD oil May 15, 2023
 175. specialthailande May 15, 2023
 176. cheap rdp thin client May 17, 2023
 177. Botting RDP May 17, 2023
 178. acheter viagra May 17, 2023
 179. Idecy May 18, 2023
 180. Alight Motion Apk May 19, 2023
 181. anime sex doll May 20, 2023
 182. big tits sex doll May 20, 2023
 183. Zemia May 23, 2023
 184. indoor spot lights May 24, 2023
 185. Rut May 25, 2023
 186. reform as suelos May 26, 2023
 187. reformas de calidad May 26, 2023
 188. vag May 26, 2023
 189. Waymn May 26, 2023
 190. Linkbuilder.info May 27, 2023
 191. cortexi May 27, 2023
 192. free mp3 download May 28, 2023
 193. own gold in ira May 28, 2023
 194. ดูหนัง May 28, 2023
 195. Tuh May 30, 2023
 196. ladee iirem May 31, 2023
 197. smartengeld May 31, 2023
 198. cripto cassino May 31, 2023
 199. fake id May 31, 2023
 200. View Website May 31, 2023
 201. Dedicated Server June 2, 2023
 202. 메이저놀이터 June 8, 2023

Leave a Reply